Tóm tắt Luận văn Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra ở viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục bảng

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG

TỐ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CỦA VIỆN KIỂM SÁT

NHÂN DÂN. 7

1.1. Một số khái niệm có liên quan . 7

1.1.1. Quyền công tố. 7

1.1.2. Thực hành quyền công tố . 14

1.2. Chủ trƣơng của Đảng, Nhà nƣớc về tăng cƣờng trách nhiệm công tố

trong hoạt động điều tra; pháp luật về thực quyền công tố trong

hoạt động điều tra của Viện kiểm sát nhân. 20

1.2.1. Chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường trách nhiệm công tố

trong hoạt động điều tra. 20

1.2.2. Pháp luật về thực hành quyền công tố trong hoạt động điều tra . 24

1.3. Thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát trong hoạt động điều tra. 39

1.3.1. Nhiệm vụ và đặc điểm cơ bản của hoạt động điều tra. 39

1.3.2. Phạm vi, nội dung và đặc điểm của thực hành quyền công tố trong hoạt

động điều tra. 41

1.3.3. Mối quan hệ giữa thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo

pháp luật trong hoạt động điều tra. 46

Kết luận Chương 1. 47

Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG

HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2012. 48

2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang và ảnh

hƣởng đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện

kiểm sát nhân dân trên địa bàn. 48

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội . 48

2.1.2. Những ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đối với việc

thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn. 502

2.2. Thực trạng tổ chức, hoạt động thực hành quyền công tố trong

hoạt động điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang

từ năm 2008 đến năm 2012. . 52

2.2.1. Khái quát tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Bắc Giang . 52

2.2.2. Kết quả hoạt động thực hành quyền công tố trong hoạt động điều

tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang từ năm 2008 đến

năm 2012. 56

Kết luận Chương 2. 66

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG TRÁCH NHIỆM

CÔNG TỐ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CỦA VIỆN

KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG THỜI GIAN TỚI. 67

3.1. Quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác thực hành quyền công

tố trong hoạt động điều tra của Viện kiểm sát nhân dân. 67

3.2. Một số giải pháp tăng cƣờng trách nhiệm công tố trong hoạt

động điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang thời

gian tới . 71

3.2.1. Một số giải pháp chung về nhận thức đúng đắn trách nhiệm công tố

trong hoạt động điều tra. 71

3.2.2. Giải pháp tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra

của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang thời gian tới . 76

3.3. Một số kiến nghị nhằm tăng cƣờng trách nhiệm công tố

trong hoạt động điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Bắc Giang . 90

Kết luận Chương 3. 92

KẾT LUẬN. 93

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY