Tóm tắt Luận văn Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần dệt may Hòa Khánh Đà Nẵng

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH

BÁN HÀNG - THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY

HÒA KHÁNH ĐÀ NẴNG

2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA KHÁNH ĐÀ NẴNG

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

2.1.3. Tổ chức công tác kế toán của Công ty

a. Tổ chức bộ máy kế toán

b. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết

định số 15/2006//QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, các

chuẩn mực kế toán Việt Nam và các thông tư hướng dẫn thực hiện kèm theo,

các văn bản sửa đổi, bổ sung.

c. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty

Công ty đã áp dụng hình thức kế toán là hình thức chứng từ ghi sổ và

mẫu biểu liên quan, các tài khoản theo hệ thống tài khoản kế toán theo quyết

định số 15/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH

BÁN HÀNG - THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÒA

KHÁNH ĐÀ NẴNG

2.2.1. Môi trƣờng kiểm soát

a. Cơ cấu tổ chức quản lý bán hàng thu tiền tại công ty

Sự phân chia quyền hạn trách nhiệm giữa các bộ phận và các cá nhân

trong công ty, cụ thể như sau:

- Bộ phận lãnh đạo công ty

- Bộ phận bán hàng (phòng sản xuất-kinh doanh)

- Bộ phận kế toán và thủ quỹ.

- Bộ phận quản lý kho hàng (thủ kho và các nhân viên

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY