Tóm tắt Luận văn Tái hòa nhập xã hội đối với người chưa thành niên phạm tội mãn hạn tù theo pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Giang)

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÁI HÒA NHẬP XÃ HỘI

ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI MÃN HẠN TÙ. 7

1.1. Khái niệm tái hòa nhập xã hội đối với người chưa thành niên

phạm tội mãn hạn tù . 7

1.2. Tầm quan trọng của các chương trình tái hòa nhập đối với

người chưa thành niên phạm tội mãn hạn tù . 13

1.3. Chuẩn mực quốc tế về tái hòa nhập xã hội cho người chưa

thành niên phạm tội . 14

1.4. Chương trình tái hòa nhập cho người chưa thành niên phạm tội

mãn hạn tù . 19

1.5. Pháp luật về tái hòa nhập xã hội đối với người chưa thành niên

phạm tội mãn hạn tù . 26

1.5.1. Tái hòa nhập xã hội đối với ngƣời phạm tội tại cơ sở giam giữ. 26

1.5.2. Trả tự do sớm khỏi các cơ sở giam giữ. 32

1.5.3. Tái hòa nhập xã hội đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội sau khi

đƣợc trả tự do khỏi cơ sở giam giữ . 38

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1. 44

Chương 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ TÁI HÒA

NHẬP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

PHẠM TỘI MÃN HẠN TÙ CỦA TỈNH HÀ GIANG . 46

2.1. Đánh giá chung về tình hình địa lý, dân cư, xã hội và tình hình

tội phạm của tỉnh Hà Giang . 46

2.2. Những kết quả đạt được và những tồn tại trong việc áp dụng

pháp luật về tái hòa nhập xã hội đối với người chưa thành niên

phạm tội mãn hạn tù trên địa bàn tỉnh Hà Giang . 51

2.2.1. Những kết quả đạt đƣợc trong công tác tái hòa nhập đối với ngƣời

chƣa thành niên phạm tội mãn hạn tù trên địa bàn tỉnh Hà Giang . 51

2.2.2. Những tồn tại trong công tác tái hòa nhập xã hội đối với ngƣời chƣa

thành niên phạm tội mãn hạn tù trên địa bàn tỉnh Hà Giang . 65

2.3. Nguyên nhân dẫn đến các tồn tại, hạn chế trong công tác tái

hòa nhập xã hội đối với người chưa thành niên phạm tội mãn

hạn tù trên địa bàn tỉnh Hà Giang . 81

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2. 952

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÁI HÒA NHẬP XÃ HỘI ĐỐI VỚI

NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI MÃN HẠN TÙ . 97

3.1. Những giải pháp hoàn thiện pháp luật về tái hòa nhập xã hội

đối với người chưa thành niên phạm tội mãn hạn tù . 97

3.2. Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả của việc áp dụng các

quy định về tái hòa nhập xã hội đối với người chưa thành niên

phạm tội mãn hạn tù. 100

3.3. Các giải pháp khác . 105

3.3.1. Tăng cƣờng sự lãnh đạo của các cơ quan, ngƣời có thẩm quyền

trong công tác tái hòa nhập xã hội đối với ngƣời chƣa thành niên

phạm tội chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phƣơng . 105

3.3.2. Nâng cao trình độ, năng lực và trách nhiệm nghề nghiệp của đội

ngũ cán bộ trong công tác tái hòa nhập xã hội đối với ngƣời chƣa

thành niên phạm tội mãn hạn tù . 106

3.3.3. Tăng cƣờng sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức và cộng đồng trong

công tác tái hòa nhập xã hội đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội

mãn hạn tù . 108

3.3.4. Giải pháp mang tính nghiệp vụ . 111

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3. 117

KẾT LUẬN . 120

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 123

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY