Tóm tắt Luận văn Tác động của nền kinh tế thị trường đối với quan hệ giữa con người và tự nhiên

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU 1

Chương 1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về quan hệ giữa

con ngƣời và tự nhiên7

1.1. Quan niệm về con người và tự nhiên của triết học Mác - Lênin 7

1.1.1. Quan niệm về tự nhiên 7

1.1.2. Quan niệm về con người 15

1.2. Cơ sở lý luận của quan hệ giữa con người và tự nhiên 22

1.2.1. Về tính thống nhất vật chất của thế giới 22

1.2.2. Về lực lượng sản xuất 25

1.2.3. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về quan hệ giữa

con người và tự nhiên29

Chương 2. Tác động của nền kinh tế thị trƣờng và nền kinh tế thị

trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa đối với quan hệ

giữa con ngƣời và tự nhiên39

2.1.Khái quát về kinh tế thị trường và sự tác động của nó đối với mối

quan hệ giữa con người và tự nhiên39

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm kinh tế thị trường 39

2.1.2. Hai hướng tác động của nền kinh tế thị trường đối với mối

quan hệ giữa con người và tự nhiên45

2.2. Sự tác động của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa đối với mối quan hệ giữa con người và tự nhiên ở Việt

Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị52

2.2.1. Thực trạng sự tác động của nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa đối với mối quan hệ giữa con

người và tự nhiên ở Việt Nam52

2.2.2. Nguyên nhân của những tác động tiêu cực của nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam80

2.2.3. Một số khuyến nghị để giải quyết mối quan hệ giữa con

người và tự nhiên trong điều kiện nền kinh tế thị trường852

định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

PHẦN KẾT LUẬN 90

TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY