Tóm tắt Luận văn Tác động của chính sách khoa học và công nghệ đến hiệu quả quản lý tài sản trí tuệ được tạo ra bằng nguồn kinh phí nhà nước (nghiên cứu trường hợp đại học bách khoa Hà Nội)

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.5

PHẦN MỞ ĐẦU .6

1. Lý do chọn đề tài .6

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu.8

3. Mục tiêu nghiên cứu .11

4. Phạm vi nghiên cứu.11

5. Mẫu khảo sát .11

6. Câu hỏi nghiên cứu .12

7. Giả thuyết nghiên cứu.12

8. Phương pháp chứng minh giả thuyết .12

9. Kết cấu của Luận văn .13

CHưƠNG 1.

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA LUẬN VĂN .

1.1. Đại cương về chính sách .

1.1.1. Khái niệm chính sách .

1.1.2. Phân loại chính sách theo chủ thể ban hành .

1.1.3. Phân loại theo mục tiêu tác động của chính sách .

1.1.4. Phân loại theo tầm hạn của chính sách .

1.1.5. Phân loại theo thời hạn.

1.2. Chính sách khoa học và công nghệ.

1.2.1. Khái luận về chính sách KH&CN.

1.2.2. Một số văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN .

1.3. Tài sản trí tuệ .

1.3.1. Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ.

1.3.2. Tác giả tài sản trí tuệ .

1.3.3. Chủ sở hữu tài sản trí tuệ .

1.3.4. Tác giả và chủ sở hữu tài sản trí tuệ được tạo ra từ nguồn kinh phí nhànước.

1.4. Chính sách KH&CN để quản lý tài sản trí tuệ trong hệ thống giáo dục và đàotạo .

1.4.1. Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

1.4.2. Quy định của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội .

1.5. Hiệu quả quản lý tài sản trí tuệ.

1.5.1. Hiệu quả thông tin và hiệu quả khoa học.

1.5.2. Hiệu quả đào tạo.

1.5.3. Hiệu quả kỹ thuật.

1.5.4. Hiệu quả kinh tế.

CHưƠNG 2.4

THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ TUỆ .

ĐưỢC TẠO RA TỪ NGUỒN KINH PHÍ NHÀ NưỚC .

TẠI TRưỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI .

2.1. Chính sách đầu tư cho hoạt động KH&CN của Trường Đại học Bách Khoa HàNội .

2.1.1. Khái quát về lịch sử phát triển của Trường ĐHBKHN .E

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Trường ĐHBKHN .

2.1.3. Nhân lực KH&CN chủ yếu của Nhà trường: đội ngũ cán bộ, giảng viên.

2.1.4. Nhân lực KH&CN của Nhà trường là sinh viên, học viên cao học, nghiêncứu sinh.

2.1.5. Trang thiết bị phục vụ hoạt động KH&CN .

2.1.6. Kinh phí đầu tư cho hoạt động KH&CN .

2.2. Chính sách KH&CN đối với hiệu quả quản lý TSTT được tạo ra bằng nguồn

ngân sách nhà nước .

2.2.1 Quy trình xét duyệt đề tài NCKH được tạo ra bằng NSNN.

2.2.2. Khái quát hoạt động quản lý TSTT được tạo ra từ kinh phí nhà nước.

2.2.3. Hiệu quả quản lý giáo trình, bài giảng.

2.2.4. Hiệu quả quản lý công trình nghiên cứu khoa học .

2.2.5. Hiệu quả quản lý chuyển giao công nghệ.

CHưƠNG 3.

CÁC GIẢI PHÁP THÔNG QUA CHÍNH SÁCH KH&CN .

ĐỂ QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐưỢC TẠO RA.

TỪ NGUỒN KINH PHÍ NHÀ NưỚC.

3.1. Chính sách quy định việc xác định quyền của tác giả và quyền của chủ sở hữu

kết quả nghiên cứu.

3.1.1. Quản lý TSTT thông qua việc xác định quyền của tác giả kết quả nghiêncứu .

3.1.2. Quản lý TSTT thông qua việc xác định quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu

kết quả nghiên cứu.

3.2.3. Giải quyết mối quan hệ về lợi nhuận giữa tác giả và chủ sở hữu kết quảnghiên cứu .

3.2. Chính sách thương mại hóa kết quả nghiên cứu .

3.2.1. Tình trạng làm chậm việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu .

3.2.2. Đăng ký bảo hộ quyền SHTT đối với kết quả nghiên cứu .

3.2.3. Giải pháp cho việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu

3.3. Chính sách đảm bảo hiệu quả quản lý TSTT .

3.3.1. Đảm bảo quyền nhân thân và quyền tài sản đối với kết quả nghiên cứu.

3.3.2. Những đề xuất khác liên quan đến chính sách về SHTT

3.3.3. Thành lập cơ quan chuyên quản lý TSTT trong các trường đại học.

KẾT LUẬN .

KHUYẾN NGHỊ .

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY