Tóm tắt Luận văn Sự tham gia của phụ nữ trong các dự án cấp nước cho các đô thị nhỏ

Mục lục

Mục lục 1

MỞ ĐẦU 41. Đặt vấn đề .4

2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .5

2.1. Ý nghĩa khoa học.5

2.2. Ý nghĩa thực tiễn .5

3. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu.6

3.1. Mục đích nghiên cứu.6

3.2. Mục tiêu nghiên cứu .6

4. Đối tƣợng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu .6

5. Phƣơng pháp nghiên cứu .7

5.1. Phương pháp chọn mẫu .7

5.2. Phương pháp thu thập thông tin .7

5.2.1. Các phương pháp thu thập thông tin được sử dụng trong khuôn khổ dự án.7

5.2.1.1 Thảo luận nhóm . 7

5.2.1.2. Phỏng vấn cấu trúc. 8

5.2.1.3. Phỏng vấn bán cấu trúc. 8

5.2.2. Các phương pháp thu thập thông tin được chính tác giả sử dụng .8

5.2.2.1. Phƣơng pháp quan sát. 8

5.2.2.2. Phƣơng pháp phỏng vấn bán cấu trúc. 8

5.2.2.3. Nghiên cứu tài liệu. 9

5.3. Phương pháp xử lý thông tin .9

6. Câu hỏi nghiên cứu .9

7. Giả thuyết nghiên cứu.10

8. Khung lý thuyết . 10

NỘI DUNG

CHÍNH . 10

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 11

1.1. Lý thuyết tiếp cận .11

1.2. Tổng quan nghiên cứu .13

1.3. Các khái niệm công cụ.18

1.4. Các chính sách và bối cảnh xã hội của các chính sách về sự tham gia.20

1.4.1. Các chính sách của Việt Nam.20

1.4.2. Các chính sách về sự tham gia và các chính sách về giới của các nhà tài trợ .22

1.4.2.1 Các chính sách về sự tham gia. 23

1.4.2.2. Các chính sách về giới . 23

1.5. Tổng quan về địa bàn nghiên cứu và dự án cấp nƣớc cho các thị trấn nhỏ Việt Nam .24

CHƢƠNG 2: NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29

2.1. Các biểu hiện sự tham gia của phụ nữ vào dự án .29

2.1.1. Phụ nữ tham gia dưới hình thức “Nghe và biết thông tin về dự án” .29

2.1.2. Phụ nữ tham gia bằng hình thức “đóng góp tiền bạc và lao động cho dự án”

2.1.3. Phụ nữ tham gia dự án bằng hình thức “tuyên truyền cho người khác”

2.1.4. Phụ nữ tham gia dự án qua hình thức “tham dự các buổi họp”

2.1.5. Phụ nữ tham gia dự án bằng các hình thức giám sát thực hiện

2.2. Các yếu tố thúc đẩy và rào cản đối với sự tham gia của phụ nữ vào dự án

2.2.1. Các yếu tố cá nhân.

2.2.1.1. Yếu tố năng lực.

2.2.1.2. Yếu tố địa vị xã hội.

2.2.1.3. Yếu tố tâm lý.

2.2.2. Yếu tố gia đình .

2.2.2.1 Yếu tố tài chính.

2.2.2.2. Yếu tố ngƣời chồng .

2.2.3. Yếu tố xã hội .2.2.3.1. Yếu tố chính sách.

2.2.3.2. Yếu tố văn hóa xã hội .

2.2.4. Yếu tố khác.

2.3. Thảo luận .

2.3.1. Phụ nữ trong dự án “cấp nước cho các thị trấn nhỏ Việt Nam” tham gia

2.3.2. Những yếu tố rào cản và thúc đẩy phụ nữ tham gia vào dự án cấp nước

KẾT LUẬN

1. Kết luận.

2. Những ngụ ý về mặt chính sách.

Tài liệu tham khảo .35

Phụ lục .d

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY