Tóm tắt Luận văn Sự ra đời của các chi bộ Đảng ở Quảng Ninh trong thời kỳ vận động thành lập Đảng

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

MỤC LỤC .1

Lời cam đoan .4

Lời cảm ơn .5

MỞ ĐẦU .6

1. Lý do chọn đề tài. 8

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. . 9

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 13

4. Đối tượng, phạm vi, giới hạn nghiên cứu của đề tài. 13

5. Cơ sở tư liệu và phương pháp nghiên cứu. . 14

6. Đóng góp của luận văn. . 15

7. Kết cấu luận văn. . 15

Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ TỰ NHIÊN, CON NGƯỜI, LỊCH SỬ QUẢNGNINH .

1.1. Đặc điểm tự nhiên và nhân văn của Quảng Ninh.

1.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên .

1.1.2. Địa nhân văn .

1.1.3. Địa chính trị, lịch sử

1.2. Lịch sử tỉnh Quảng Ninh từ khi Pháp xâm lược và khai thác thuộcđịa

Trang1.2.1. Quá trình thực dân Pháp xâm lược và khai thác Quảng Ninh .

1.2.2. Sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân Quảng Ninh .

Chương 2: QUÁ TRÌNH RA ĐỜI CỦA CÁC CHI BỘ Ở QUẢNG NINH

TRONG THỜI KỲ VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆTNAM

2.1. Sự phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở

Quảng Ninh trước ngày thành lập Đảng. .

2.2. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Khu Mỏ (1928 –1929) .

2.2.1. Điều kiện lịch sử

2.2.2. Phong trào “Vô sản hoá” và sự chuyển biến của phong trào công

nhân Quảng Ninh sau khi được truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin .

2.3. Sự ra đời các chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ở khu mỏ và phong trào

cách mạng Quảng Ninh giai đoạn 1930 – 1931 dưới sự lãnh đạo của

Đảng .Error! Bookmark not defined.

2.3.1. Các chi bộ của các tổ chức cộng sản được thành lập và sự chuyển

biến của phong trào công nhân ở khu mỏ năm 1929 .

2.3.2. Các chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ở QuảngNinh năm 1930.

Chương 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH RA ĐỜI CỦA CÁC

CHI BỘ Ở QUẢNG NINH TRONG THỜI KỲ VẬN ĐỘNG THÀNH LẬPĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM .

3.1. Đặc điểm của quá trình vận động thành lập các chi bộ Đảng cộng sản

Việt Nam ở khu mỏ Quảng Ninh. .

3.1.1. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin chủ yếu thông qua các

trí thức trực tiếp đi “vô sản hoá” .

3.1.2. Quá trình tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin chủ yếu là đội ngũ côngnhân .

3.1.3. Phong trào công nhân với phong trào yêu nước ở vùng mỏ Quảng

Ninh hoà làm một

3.2. Một số kinh nghiệm bước đầu rút ra từ việc truyền bá chủ nghĩa MácLênin vào giai cấp công nhân ở Khu mỏ. .

3.2.1. Về hình thức truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin .

3.2.2. Về xây dựng tổ chức quần chúng trong tiếp thu chủ nghĩa Mác –Lênin và đấu tranh cách mạng .

3.2.3. Thành lập các chi bộ cộng sản thông qua lãnh đạo đấu tranh trựctiếp.

KẾT LUẬN .

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC 1

PHỤ LỤC 2

PHỤ LỤC 3

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY