Tóm tắt Luận văn Sự hội nhập cộng đồng của dân di cư tự do ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng hiện nay

MỤC LỤC

PHẦN 1 : MỞ ĐẦU. v

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 1

2. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI. 2

2.1. Ý nghĩa thực tiễn . 2

2.2. Ý nghĩa lý luận . 2

3. ĐỐI TưỢNG, KHÁCH THỂ, PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 3

3.1. Đối tượng. 3

3.2. Khách thể. 3

4. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 3

4.1. Mục tiêu, mục đích nghiên cứu :. 3

4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu : . 4

5. PHưƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 4

5.1. Phương pháp luận :. 4

5.2. Phương pháp nghiên cứu :. 4

6. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU . 6

7. KHUNG LÝ THUYẾT . 7

PHẦN 2. NỘI DUNG CHÍNH. 8

CHưƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI . 8

1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu. 8

2. Hệ thống khái niệm . 10

2.1. Hội nhập xã hội. 10

2.2. Cộng đồng . 10

2.3. Khái niệm việc làm, nghề nghiệp . 11

2.4. Di dân và di dân tự do. 12

3. Lý thuyết tiếp cận. 14

3.1. Lý thuyết sự chọn lựa hợp lý của Coleman, Friedman và Hechter . 14

3.2. Lý thuyết mạng lưới xã hội. 16

3.3. Lý thuyết vốn xã hội . 18

3.4. Lý thuyết về di dân . 22

4. Quan điểm, chính sách của Đảng về vấn đề di dân .v

CHưƠNG 2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG CỦA

NGưỜI DÂN DI Cư TỰ DO. .

1. Tình hình di dân tự do ở Tây Nguyên trong những năm qua

2. Thực trạng hội nhập nghề nghiệp, việc làm của người dân nhập cư d

2.1. Sự thay đổi nghề nghiệp việc làm của người dân nhập cư .

2.2. Mức độ hài lòng về nghề nghiệp hiện tại của người dân nhập cư def

2.3. Mức độ ổn định nghề nghiệp, việc làm của người nhập cư .

3. Quá trình hội nhập vào các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân. Bookm

4.Quá trình hội nhập vào các quan hệ xã hội trong cộng đồng .

CHưƠNG 3. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI TRONG HỘI NHẬP

CỘNG ĐỒNG CỦA NGưỜI DÂN NHẬP Cư . .

1. Những thuận lợi. .

1.1. Từ phía người thân ở địa phương . .

1.2. Sự giúp đỡ từ phía chính quyền địa phương. .

2. Khó khăn. .

2.1. Những khó khăn khách quan. .

2.2. Những khó khăn chủ quan. .

PHẦN 3 : KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . .

1. Kết luận . .

2. Khuyến nghị. .

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Trích phiếu phỏng vấn hộ gia đình

Trích bảng tần số

Trích bảng tương quan

Trích phỏng vấn sâu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY