Tóm tắt Luận văn Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng giác dưới góc nhìn liên văn bản

CHƢƠNG 2

LIÊN VĂN BẢN TRONG SÔNG CÔN MÙA LŨ

NHÌN TỪ PHƢƠNG DIỆN NỘI DUNG

2.1. SÔNG CÔN MÙA LŨ – SỰ “GẶP GỠ” VỚI CÁC TÁC

PHẨM VĂN HỌC KHÁC

2.1.1. Ở đề tài

Đề tài lịch sử đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm như Hoàng

Lê nhất thống chí, Trùng Quang tâm sử, Tiếng sấm đêm đông,

Treo bức chiến bào, Mẫu Thượng ngàn, Hồ Quý Ly, Đội gạo lên

chùa, Bão táp triều Trần, Giàn thiêu.Vì vậy, Sông Côn mùa lũ

“gặp gỡ” với khoảng 17 tác phẩm viết về triều đại Tây Sơn –

Quang Trung – Nguyễn Huệ. Sự “gặp gỡ” này không phải ngẫu

nhiên mà là một quá trình tiếp nhận, thẩm thấu và tự giác ngộ của

Nguyễn Mộng Giác. Cho nên, giai đoạn tao loạn thời Tây Sơn và

người anh hùng Nguyễn Huệ trong Sông Côn mùa lũ có sự “va

đập” với nhiều trường liên tưởng trong các tác phẩm khác ở cả hai

mặt kế thừa và tiệm tiến.

Cuốn tiểu thuyết còn cùng “tần số” với các tác phẩm khác

(Hồ Quý Ly, Hội thề, Gió lửa, Giàn thiêu.) ở đề tài người trí

thức. Người trí thức trong Sông Côn mùa lũ là những con người

vừa kiêu hãnh với vị thế xã hội vừa mặc cảm lạc lõng trong ý thức

sâu xa về nhân cách, về bản thể, về mối quan hệ với cộng đồng.

Bên cạnh đó, Nguyễn Mộng Giác còn tự “liên đới” đề tài trí thức

trong các tác phẩm của mình (Mùa biển động, Ngựa nản chân

bon, Dư sinh, Ngựa đá sang sông, Trái tim bên phải.).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY