Tóm tắt Luận văn So sánh quy định của bộ luật hình sự Việt Nam và quy định của bộ luật hình sự một số nước về tội rửa tiền

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục từ viết tắt

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: DẤU HIỆU PHÁP LÝ CỦA TỘI RỬA TIỀN THEO

QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 1999.7

1.1. Dấu hiệu pháp lý của tội rửa tiền theo quy định của Bộ luật

hình sự Việt Nam năm 1999. 7

1.1.1. Khách thể của tội rửa tiền . 7

1.1.2. Mặt khách quan của tội rửa tiền. 12

1.1.3. Mặt chủ quan của tội rửa tiền . 18

1.1.4. Chủ thể của tội rửa tiền. 21

1.2. Đường lối xử lý của tội rửa tiền theo quy định của Bộ luật

hình sự năm 1999 . 24

1.2.1. Khoản 1 Điều 251 . 24

1.2.2. Khoản 2 Điều 251 . 25

1.2.3. Khoản 3 Điều 251 . 30

1.3. So sánh quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 với qui

định của Bộ luật hình sự năm 2015 về tội rửa tiền. 35

KẾT LUẬN CHưƠNG 1. 38

Chương 2: SO SÁNH QUY ĐỊNH VỀ TỘI RỬA TIỀN THEO

QUI ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN

HÀNH VỚI QUY ĐỊNH TưƠNG ỨNG CỦA MỘT SỐ

QUỐC GIA THUỘC HỆ THỐNG LUẬT THÀNH VĂN

VÀ HỆ THỐNG ÁN LỆ. 39

2.1. So sánh qui định của Bộ luật hình sự Việt Nam với qui định

của Bộ luật hình sự Trung Quốc, Thụy Điển (thuộc hệ

thống luật thành văn) về tội rửa tiền . 392

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY