Tóm tắt Luận văn So sánh pháp luật Việt Nam và pháp luật Nhật Bản về công ty hợp danh

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU.1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP

LUẬT CÔNG TY HỢP DANH CỦA VIỆT NAM

VÀ NHẬT BẢN.5

1.1. Lịch sử hình thành công ty hợp danh .5

1.2. Khái niệm công ty hợp danh.9

1.2.1. Quan niệm về công ty hợp danh trong khoa học .9

1.2.2. Khái niệm về công ty hợp danh trong pháp luật

Việt Nam và pháp luật Nhật Bản.12

1.3. Khái niệm pháp luật về công ty hợp danh ở Việt

Nam và Nhật Bản.15

1.4. Cơ sở pháp lý cho sự hoạt động của công ty hợp

danh ở Việt Nam và Nhật Bản.17

1.4.1. Pháp luật Việt Nam về công ty hợp danh .17

1.4.2. Pháp luật Nhật Bản về công ty hợp danh.19

Chương 2: SO SÁNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ PHÁP

LUẬT NHẬT BẢN VỀ CÔNG TY HỢP DANH .21

2.1. Pháp luật về thành lập công ty hợp danh.21

2.1.1. Điều kiện thành lập.21

2.1.2. Thủ tục thành lập.31

2.2. Địa vị pháp lý của công ty hợp danh.40

2.3. Địa vị pháp lý của thành viên công ty hợp danh.45

2.4. Pháp luật về tài chính trong công ty hợp danh.55

2.4.1. Góp vốn .55

2.4.2. Huy động vốn .60

2.4.3. Chuyển nhượng vốn .62

2.5. Pháp luật về quản trị công ty hợp danh .64

2.6. Giải thể công ty hợp danh.68

2.7. Hoàn thiện pháp luật về công ty hợp danh ở

Việt Nam theo kinh nghiệm của Nhật Bản.72

KẾT LUẬN.77

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY