Tóm tắt Luận văn So sánh pháp luật về đăng ký bất động sản giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên Bang Đức

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ

ĐĂNG KÝ BẤT ĐỘNG SẢN7

1.1. Khái niệm đăng ký bất động sản 7

1.1.1. Khái niệm 7

1.1.2. Lịch sử về đăng ký bất động sản trên thế giới 10

1.1.3. Mục đích đăng ký bất động sản 12

1.2. Đặc điểm của đăng ký bất động sản 14

1.2.1. Thẩm quyền đăng ký 14

1.2.2. Giá trị của việc đăng ký 16

1.2.3. Tính chất của việc đăng ký 16

1.2.4. Tính công khai hóa của thông tin đăng ký bất động sản 18

1.3. Vai trò, ý nghĩa của việc đăng ký bất động sản 19

1.3.1. Đối với người dân 19

1.3.2. Đối với hoạt động quản lý nhà nước 20

1.3.3. Đối với thị trường bất động sản 22

1.4. Khái quát sự hình thành và phát triển của pháp luật Việt

Nam về đăng ký bất động sản23

Chương 2: PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐĂNG KÝ BẤT

ĐỘNG SẢN TRONG MỐI TƢƠNG QUAN VỚI

PHÁP LUẬT CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC27

2.1. Một vài nét về quy định đăng ký bất động sản trong pháp

luật Việt Nam và pháp luật Cộng hòa Liên bang Đức27

2.2. Quy định về đăng ký bất động sản trong pháp luật việt

nam và pháp luật Cộng hòa Liên bang Đức28

2.2.1. Về mô hình và thẩm quyền cơ quan đăng ký 28

2.2.2. Về đối tượng đăng ký 37

2.2.3. Về hiệu lực của việc đăng ký 43

2.2.4. Về việc cung cấp thông tin 50

2.2.5. Về nguyên tắc thực hiện đăng ký 57

2.2.6. Về nội dung đăng ký bất động sản 60

2.3. Nhận xét, đánh giá chung về hệ thống pháp luật đăng ký

bất động sản của Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức75

2.3.1. Về hệ thống pháp luật đăng ký bất động sản của Việt Nam 76

2.3.2. Về pháp luật đăng ký bất động sản của Cộng hòa Liênbang Đức80

Chương 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN

THIỆN PHÁP LUẬT ĐĂNG KÝ BẤT ĐỘNG

SẢN VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ THAM KHẢO

PHÁP LUẬT CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC82

3.1. Mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật về đăng ký bấtđộng sản82

3.1.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đăng ký bất động sản phù

hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng vàNhà nước82

3.1.2. Xây dựng pháp luật về đăng ký bất động sản đồng bộ,

thống nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam, gắn với mục

tiêu cải cách hành chính83

3.1.3. Đảm bảo sự tương thích giữa quy định của pháp luật Việt

Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới83

3.2. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về đăng ký bất động sản 84

3.2.1. Hoàn thiện thủ tục đăng ký bất động sản 84

3.2.2. Xây dựng bộ hồ sơ đầy đủ về tình trạng pháp lý của bấtđộng sản85

3.2.3. Hạn chế sự can thiệp của các cơ quan hành chính vào thủ

tục xác lập quyền dân sự về bất động sản của người dân86

3.3. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về đăng ký bấtđộng sản87

3.3.1. Xây dựng Luật đăng ký bất động sản - một đạo luật

thống nhất quy định về đăng ký bất động sản88

3.3.2. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của luật nội dung có 955 6

liên quan đến đăng ký bất động sản nhằm đảm bảo tính

thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật

KẾT LUẬN 99

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101

PHỤ LỤC 105

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY