Tóm tắt Luận văn Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT ĐỐI

VỚI NGưỜI CHưA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI6

1.1. Một số vấn đề chung về NCTN phạm tội. 6

1.1.1. Khái niệm NCTN phạm tội. 6

1.1.2. Những đặc điểm đặc thù trong TNHS của NCTN phạm tội. 8

1.2. Một số vấn đề chung về hình phạt và quyết định hình phạt. 10

1.2.1. Khái niệm hình phạt và mục đích của hình phạt 10

1.2.2. Khái niệm quyết định hình phạt và các nguyên tắc quyết định

hình phạt14

Chương II: Quyết định hình phạt đối với NGười chưa thành niên phạm tội theo Bộ

luật Hình sự năm 1999 và thực tiễn áp dụng23

2.1. Quyết định hình phạt đối với NCTN phạm tội theo BLHS năm 1999 23

2.1.1. Các căn cứ quyết định hình phạt đối với NCTN phạm tội theo

BLHS năm 1999.23

2.1.2. Quyết định hình phạt đối với NCTN phạm tội trong các

trường hợp đặc biệt.58

2.2. Thực tiễn quyết định hỡnh phạt đối với NCTN phạm tội của

Toà ỏn nhõn dõn cỏc cấp trong những năm gần đõy67

2.2.1. Khái quát tình hình NCTN phạm tội trong những năm gần đây 67

2.2.2. Kết quả quyết định hỡnh phạt đối với NCTN phạm tội trong

những năm gần đõy.70

2.2.3. Một số sai sút trong quỏ trỡnh quyết định hỡnh phạt đối vớiNCTN phạm tội

752.2.4. Một số nguyên nhân dẫn đến sai sót trong quá trình quyết

định hình phạt đối với NCTN phạm tội.77

Chương III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUYẾT ĐỊNH

HèNH PHẠT ĐỐI VỚI NGưỜI CHưA THÀNH NIấN PHẠM TỘI80

3.1 Các kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật hình sự liên

quan đến quyết định hình phạt đối với NCTN phạm tội80

3.2 Các kiến nghị nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác

xét xử NCTN phạm tội.87

3.2.1. Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác xét xử nói chung và

đối với NCTN phạm tội nói riêng.87

3.2.2. Nâng cao ý thức pháp luật và niền tin nội tâm của đội ngũ

Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án trong quá trình xét xử và quyếtđinh hình phạt.89

3.3. Các kiện nghị hoàn thiện tổ chức. 90

3.3.1. Xem xét việc thành lập Tòa án NCTN để xét xử NCTN phạm tội. 90

3.3.2. Xây dựng hệ thống thu thập số liệu thống kê để theo dõi việc

xử lý các vụ việc có liên quan đến NCTN phạm tội.91

KẾT LUẬN 92

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY