Tóm tắt Luận văn Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Hoa Kỳ và những kinh nghiệm cho Việt Nam

MỤC LỤC

MỤC LỤC. 1

MỞ ĐẦU. 5

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NQTM VÀ HỢP ĐỒNG NQTM . 7

1.1. Tổng quan về NQTM. 7

1.1.1. Khái niệm về NQTM. 7

1.1.2. Nguồn gốc, lịch sử hình thành và phát triển của NQTM . 9

1.1.3. NQTM với li-xăng quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ, chuyển

giao công nghệ và đại lý thương mại. 10

1.2. Một số vấn đề pháp lý cơ bản về Hợp đồng NQTM. 11

1.2.1. Khái niệm Hợp đồng NQTM . 11

1.2.2. Chủ thể Hợp đồng NQTM . 13

1.2.3. Đối tượng của Hợp đồng NQTM. 13

1.2.4. Hình thức của Hợp đồng NQTM . 13

1.2.5. Nội dung chính của Hợp đồng NQTM . 13

1.3. Mối quan hệ giữa bên nhận quyền và bên nhượng quyền. 14

CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HOA KỲ VÀ PHÁP LUẬT

VIỆT NAM VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP

ĐỒNG NQTM. 15

2.1. Pháp luật Hoa Kỳ về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp

đồng NQTM . 15

2.1.1. Pháp luật Hoa kỳ về Tài liệu công bố NQTM . 15

2.1.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng NQTM theo pháp luật Hoa Kỳ15

2.2. Pháp luật Việt Nam về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng NQTM . 17

2.2.1. Pháp luật Việt Nam về NQTM. 174

2.2.2. Quy định của pháp luật Việt Nam về Bản giới thiệu về NQTM:. 18

2.2.3. Quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng NQTM

theo pháp luật Việt Nam. 19

CHƯƠNG 3: THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG

MẠI Ở VIỆT NAM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

VIỆT NAM VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG NQTM. 21

3.1. Thực tiễn hoạt động NQTM ở Việt Nam:. 21

3.1.1. Hoạt động NQTM ở Việt Nam . 21

3.1.2. Xu hướng phát triển của NQTM ở Việt Nam:. 21

3.2. Phương hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quyền và nghĩa vụ của

các bên trong hợp đồng NQTM: . 23

3.2.1. Một số quan điểm về hoàn thiện quy định pháp luật về NQTM và Bản

giới thiệu về NQTM. 23

3.2.2. Một số khuyến nghị hoàn thiện quy định pháp lý về quyền và nghĩa vụ

của các bên trong NQTM. 24

KẾT LUẬN . 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY