Tóm tắt Luận văn Quyền hiến bộ phận cơ thể theo pháp luật Việt Nam hiện hành

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIẾN

BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI7

1.1. Khái niệm 7

1.1.1. Bộ phận cơ thể người 7

1.1.2. Hiến bộ phận cơ thể người 9

1.2. Nguyên tắc trong vấn đề hiến bộ phận cơ thể người 12

1.2.1. Nguyên tắc tự nguyện đối với người hiến, người được ghép 13

1.2.2. Nguyên tắc vì mục đích nhân đạo, chữa bệnh, giảng dạy

hoặc nghiên cứu khoa học15

1.2.3. Nguyên tắc không nhằm mục đích thương mại 16

1.2.4. Nguyên tắc giữ bí mật về các thông tin có liên quan đến

người hiến, người được ghép, trừ trường hợp các bên có

thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác18

1.2.5. Tôn trọng cơ thể con người 19

1.2.6. Quyền được thông tin của người hiến 20

1.3. Tiến trình phát triển những quy định của pháp luật Việt

Nam về quyền hiến bộ phận cơ thể21

1.3.1. Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989 21

1.3.2. Điều lệ khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng ban

hành kèm theo Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng số 23-

HĐBT ngày 24 tháng 1 năm 199123

1.3.3. Bộ luật dân sự năm 1995 25

1.3.4. Bộ luật dân sự năm 2005 25

1.3.5. Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy

xác 200626

1.4. Quyền hiến bộ phận cơ thể ở một số nước trên thế giới 27

1.4.1. Pháp luật hiến bộ phận cơ thể ở các nước Châu Âu 28

1.4.2. Pháp luật hiến bộ phận cơ thể ở các nước Châu Á 30

1.4.3. Pháp luật hiến bộ phận cơ thể ở Châu Mỹ 32

1.4.4. Pháp luật hiến bộ phận cơ thể ở Châu Đại Dương 32

Chương 2: HIẾN BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI THEO LUẬT

THỰC ĐỊNH CỦA VIỆT NAM33

2.1. Các cơ quan, tổ chức hỗ trợ việc hiến bộ phận cơ thể người 33

2.1.1. Cơ sở y tế 33

2.1.2. Ngân hàng mô/tế bào 35

2.1.3. Trung tâm điều phối quốc gia 36

2.2. Hiến bộ phận cơ thể khi còn sống 38

2.2.1. Chủ thể 38

2.2.2. Quyền và nghĩa vụ của người hiến 45

2.2.3. Trình tự, thủ tục 49

2.3. Hiến bộ phận cơ thể sau khi chết 53

2.3.1. Chủ thể 53

2.3.2. Quyền của người hiến 59

2.3.3. Trình tự thủ tục 60

Chương 3: THỰC TIẾN ÁP DỤNG VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN

THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HIẾN BỘ PHẬN CƠ

THỂ NGƯỜI69

3.1. Thực tiễn áp dụng pháp luật về hiến bộ phận cơ thể người 69

3.1.1. Thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam

hiện hành về hiến bộ phận cơ thể người69

3.1.2. Tình hình và nhu cầu ghép bộ phận cơ thể người ở Việt

Nam75

3.2. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hiến bộ phận cơ thểngười88

3.2.1. Về chính sách chung 88

3.2.2. Về các giải pháp cụ thể 89

KẾT LUẬN 99

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY