Tóm tắt Luận văn Quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về phương thức nhờ thu trong thanh toán quốc tế

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các sơ đồ

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG THỨC

NHỜ THU TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ. 6

1.1. Vai trò của các phương thức thanh toán quốc tế cơ bản

trong thương mại quốc tế. 6

1.2. Khái niệm và đặc điểm của thanh toán quốc tế. 8

1.2.1. Khái niệm. 8

1.2.2. Đặc điểm của thanh toán quốc tế. 10

1.3. Các phương tiện thanh toán quốc tế cơ bản . 10

1.3.1. Séc. 11

1.3.2. Hối phiếu. 14

1.3.3. Kỳ phiếu. 17

1.4. Các phương thức thanh toán quốc tế cơ bản trong thương

mại quốc tế. 19

1.4.1. Phương thức chuyển tiền (Remittance) . 21

1.4.2. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (Letter of Credit) . 23

1.5. Khái niệm về phương thức nhờ thu. 28

1.6. Đặc điểm của phương thức thanh toán nhờ thu. 28

1.7. Luật áp dụng . 30

1.7.1. Luật quốc tế . 30

1.7.2. Pháp luật trong nước. 31

1.7.3. Mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế với pháp luật Việt Nam về

phương thức thanh toán nhờ thu. 342

Chương 2: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC QUY ĐỊNH QUỐC

TẾ VỀ NHỜ THU TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ. 36

2.1. Nội dung cơ bản các quy định về nhờ thu trong thanh toán quốc tế. 36

2.1.1. Khái quát về URC 522. 36

2.1.2. Phân loại phương thức nhờ thu. 38

2.1.3. Những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng phương thức thanh toán

nhờ thu . 52

2.2. Chủ thể tham gia trong phương thức thanh toán nhờ thu. 54

2.3. Mối quan hệ giữa các chủ thể. 56

2.4. Vấn đề nghĩa vụ và trách nhiệm của ngân hàng trong mối

quan hệ giữa các chủ thể. 58

Chương 3: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG

THỨC NHỜ THU TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA

PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN.62

3.1. Thực trạng áp dụng pháp luật về phương thức thanh toán

nhờ thu tại Việt Nam . 62

3.1.1. Các quy định pháp lý về thanh toán nhờ thu. 62

3.1.2. Thuận lợi và hạn chế. 65

3.1.3. Tình hình hoạt động thanh toán nhờ thu qua các ngân hàng

thương mại . 69

3.1.4. Quy trình áp dụng nghiệp vụ thanh toán nhờ thu tại các ngân

hàng thương mại . 71

3.1.5. Một số rủi ro xảy ra trong thực tiễn. 80

3.2. Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về phương thức

thanh toán nhờ thu tại Việt Nam . 87

3.3. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về phương thức nhờ

thu trong thanh toán quốc tế tại Việt Nam . 93

3.3.1. Nhóm giải pháp chung. 94

3.3.2. Nhóm giải pháp đối với Ngân hàng thương mại. 100

3.3.3. Về phía các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. 102

KẾT LUẬN . 107

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY