Tóm tắt Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay đảm bảo bằng tài sản tại Agribank chi nhánh Hải Châu

CHƢƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG

CHO VAY ĐẢM BẢO BẰNG TÀI SẢN

1.1.TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY

ĐẢM BẢO BẰNG TÀI SẢN CỦA NHTM

1.1.1. Tín dụng và hoạt động cho vay của NHTM

1.1.2. Đảm bảo tiền vay bằng tài sản trong cho vay của NHTM

1.1.3. Rủi ro tín dụng trong cho vay đảm bảo bằng tài sản

1.2. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐẢM

BẢO BẰNG TÀI SẢN

1.2.1. Quản trị RRTD trong cho vay đảm bảo bằng tài sản

a. Khái niệm, vai trò quản trị RRTD trong cho vay

- Khái niệm: Quản trị RRTD là quá trình nhận dạng, đo

lường,tài trợ và kiểm soát rủi ro trong hoạt động cho vay.Cụ thể là

việc xây dựng và tổ chức thực hiện các biên pháp, chính sách nhằm

quản lý, kiểm tra và giám sát mức độ rủi ro trong tầm kiểm soát

nhằm đảm bảo hạn chế rủi ro ở mức có thể chấp nhận được với mức

lợi nhuận cao nhất.

- Vai trò của công tác quản trị RRTD trong cho vay:

+ Nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế rủi ro, giảm thiệt hạitín dụng

+ Tăng cường độ an toàn và ổn định trong hoạt động kinh doanh NH

+ Phát huy lợi thế cạnh tranh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY