Tóm tắt Luận văn Quản lý và phát triển nguồn nhân lực tại các khách sạn 3 sao ở hà nội theo nội dung dự án EU. Nghiên cứu trường hợp khách sạn Kim Liên và khách sạn Sài Gòn

MỤC LỤC

MỤC LỤC. 1

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . .

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU . 5

PHẦN MỞ ĐẦU. 5

CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ VÀ PHÁT

TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP DU LỊCH THEO NỘI

DUNG DỰ ÁN EU. 9

1.1. Khái niệm cơ bản về quản lý và phát triển nguồn nhân lực doanh

nghiệp du lịch. 9

1.1.1. Quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp du lịch. 9

1.1.2. Phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp du lịch. 10

1.2. Quan điểm quản lý và phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp du

lịch theo dự án EU. 11

1.2.1 Quản lý nguồn nhân lực . 11

1.2.2 Thiết kế công việc và miêu tả công việc. 14

1.2.3. Tuyển dụng . 15

1.2.4. Tuyển chọn. 16

1.2.6. Đào tạo . 19

1.2.7. Phát triển quản lý . 20

1.2.8. Thay thế lao động và chấm dứt hợp đồng. 21

1.2.9. Hoạch định, lập hồ sơ và thống kê nguồn nhân lực. 22

1.2.10 Chi phí và năng suất lao động. 23

1.2.11. Tổ chức nguồn nhân lực. 23

1.2.12. Quản lý con người. .

1.2.13 Chăm sóc khách hàng và chất lượng dịch vụ .

CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN

NHÂN LỰC THEO NỘI DUNG DỰ ÁN EU TẠI KHÁCH SẠN KIM

LIÊN VÀ KHÁCH SẠN SÀI GÕN . .

2.1. Hệ thống các khách sạn ba sao ở Hà Nội .

2.1.1. Khái quát về các khách sạn ba sao ở Hà Nội .

2.1.2. Những điểm chung của các khách sạn ba sao ở Hà Nội.

.2.1.2.1. Quy mô và hình thức sở hữu . .

2.1.2.2. Vị trí kiến trúc và cảnh quan. .

2.1.2.3. Trang thiết bị và dịch vụ . .

2.1.2.4. Đội ngũ lao động và nhà quản lý .

2.2. Công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực tại và khách sạnSài Gòn . .

2.2.1. Giới thiệu chung về khách sạn Sài Gòn .

2.2.1.1 Vài nét khái quát. .

2.2.1.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật trong khách sạn .

2.2.2. Đặc điểm nguồn nhân lực tại khách sạn Sài Gòn hiện nay . .

2.2.2.1 Theo giới tính, độ tuổi . .

2.2.2.2 Theo trình độ chuyên môn. .

2.2.2.3 Theo trình độ ngoại ngữ và tin học .

2.2.3. Thực trạng quản lý và phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn Sài

Gòn theo dự án EU. .

2.2.3.1. Quản lý nguồn nhân lực . .

2.2.3.2. Thiết kế công việc và mô tả công việc .

2.2.3.3. Tuyển dụng . .

2.2.3.4. Đào tạo . .

2.2.3.5. Thay thế lao động và chấm dứt hợp đồng .

2.2.3.6. Phát triển quản lý. .

2.2.3.7. Chăm sóc khách hàng và chất lượng dịch vụ. .

2.3. Công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực tại và khách sạnKim Liên. .

2.3.1.Giới thiệu về khách sạn Kim Liên . .

2.3.2. Cơ cấu tổ chức quản lý tại khách sạn Kim Liên .

2.3.2.1 Cơ cấu quản lý tổ chức của Công ty cổ phần Khách sạn du

lịch Kim Liên . .2.3.2.2 Cơ cấu quản lý của khối khách sạn .

2.3.2.3 Cơ cấu quản lý của khối nhà hàng

.

2.3.3 Đặc điểm nguồn nhân lực tại khách sạn Kim Liên. .

2.3.3.1. Theo độ tuổi. .

2.3.3.2. Theo trình độ chuyên môn. .

2.3.3.3. Theo trình độ ngoại ngữ, tin học .

2.3.4 Thực trạng quản lý và phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn

Kim Liên theo dự án EU . .

2.3.4.1 Quản lý nguồn nhân lực . .

2.3.4.2 Thiết kế công việc và miêu tả công việc .

2.3.4.3 Tuyển dụng . .

2.3.4.4 Đào tạo . .

2.3.4.5 Phát triển quản lý. .

2.3.4.6 Thay thế lao động và chấm dứt hợp đồng .

2.3.4.7 Chăm sóc khách hàng và chất lượng dịch vụ. .

CHƢƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ

TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN

LỰC TẠI CÁC KHÁCH SẠN BA SAO Ở HÀ NỘI NÓI CHUNG, TẠI

KHÁCH SẠN KIM LIÊN VÀ KHÁCH SẠN SÀI GÕN NÓI RIÊNG. .

3.1. Đề xuất một số giải pháp góp phần đẩy mạnh công tác quản lý và

phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn Kim Liên và khách sạn SàiGòn. .

3.1.1 Mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên. .

3.1.2 Mục tiêu phát triển của khách sạn Sài Gòn .

3.1.3 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý và phát triển

nguồn nhân lực tại khách sạn Kim Liên và Sài Gòn

.3.1.3.1 Xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực. .

3.1.3.2 Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng tuyển chọn.

.3.1.3.3 Tổ chức công tác đào tạo một cách hợp lý .

3.1.3.4 Quản lý, đánh giá chất lượng lao động

.3.1.3.5 Chế độ khen thưởng và xử phạt công minh, hợp lý. .

3.2 Một số bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý và phát triển

nguồn nhân lực tại các khách sạn ba sao ở Hà Nội .

3.1.1 Công tác tuyển dụng - tuyển chọn nguồn nhân lực . .

3.1.2 Tổ chức và thực hiện công tác đào tạ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY