Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam trong xu thế hội nhập

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục . i

Danh mục chữ viết tắt . vii

Danh mục các bảng . viii

Danh mục các biểu đồ . ix

MỞ ĐẦU 1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NưỚC

TRONG LĨNH VỰC LưU TRÚ DU LỊCH TRưỚC XU THẾ

HỘI NHẬP QUỐC TẾ. 10

1.1. Khái niệm cơ bản và phân loại cơ sở lưu trú du lịch. 10

1.1.1. Lịch sử về nhu cầu về lưu trú. 10

1.1.1.1. Giai đoạn chế độ nô lệ. 10

1.1.1.2. Giai đoạn chế độ phong kiến. 11

1.1.1.3. Giai đoạn cận đại. 11

1.1.1.4. Giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh thế giới và giai đoạnhiện nay. 12

1.1.2. Khái niệm cơ bản về lưu trú, cơ sở lưu trú du lịch và hội nhập 12

1.1.2.1. Khái niệm lưu trú. 12

1.1.2.2. Khái niệm và phân loại cơ sở lưu trú du lịch . 13

1.1.3. Khái niệm về hội nhập, hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầuhóa. 17

1.1.3.1. Khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế. 173

1.1.3.2. Toàn cầu hóa. 18

1.2. Quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch. 19

1.2.1. Khái niệm về quản lý và quản lý nhà nước. 19

1.2.2. Quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch. 22

1.2.2.1. Quy trình quản lý nhà nước về lưu trú du lịch. 22

1.2.2.2. Chủ thể và khách thể trong quản lý nhà nước về lưu trú dulịch. 25

1.2.2.3. Hình thức quản lý hành chính trong lĩnh vực lưu trú du lịch 25

1.2.2.4. Phương pháp quản lý hành chính nhà nước về lưu trú dulịch. 26

1.2.2.5. Nội dung quản lý nhà nước về lưu trú du lịch ở ViệtNam. 26

1.3. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch của một

số nước trong khu vực. 28

1.3.1. Kinh nghiệm của Thái Lan. 28

1.3.1.1. Văn phòng phát triển du lịch (Office of TourismDevelopment) . 29

1.3.1.2. Cơ quan du lịch Thái Lan (Tourism Authority of Thailand) 30

1.3.1.3. Quản lý cơ sở lưu trú du lịch ở Thái Lan. 31

1.3.2. Kinh nghiệm của Ma-lai-xi-a . 33

1.3.2.1. Cơ cấu tổ chức của Bộ Du lịch Malayxia. 33

1.3.2.2. Nhiệm vụ của Bộ Du lịch Malayxia. 34

1.3.2.3. Hiến chương khách hàng của Du lịch Malayxia. 34

1.3.2.4. Chức năng của Vụ cấp phép - Bộ Du lịch. 35

1.3.2.5. Đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch. 36

1.3.2.6. Đăng ký tên cơ sở lưu trú du lịch. 37

1.3.3. Một số bài học kinh nghiệm đối với quản lý nhà nước về lưu

trú du lịch ở Việt Nam. 384

TÓM TẮT CHưƠNG1.40

Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NưỚC VỀ CƠ SỞ

LưU TRÚ DU LỊCH Ở VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNHHỘI NHẬP. 42

2.1. Khái quát thực trạng hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam 42

2.1.1. Khái quát về tình hình phát triển du lịch của Việt Nam. 42

2.1.2. Thực trạng hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam. 49

2.1.2.1. Đánh giá theo loại hình cơ sở lưu trú du lịch. 51

2.1.2.2. Đánh giá theo hình thức sở hữu. 53

2.1.2.3. Đánh giá theo vốn đầu tư ban đầu. 55

2.1.2.4. Đánh giá theo vị trí địa lý. 56

2.1.2.5. Đánh giá theo quy mô. 58

2.1.2.6. Số lượng và chất lượng cơ sở lưu trú du lịch. 59

2.1.2.7. Đánh giá thực trạng đội ngũ lao động thuộc hệ thống cơ sở

lưu trú du lịch. 61

2.1.2.8. Thực trạng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh

an toàn thực phẩm và an ninh, an toàn, phòng chống tệ nạn xã hội. 65

2.1.2.9. Thực trạng hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch. 66

2.2. Thực trạng hội nhập khu vực và quốc tế của hệ thống cơ sở lưu

trú du lịch Việt Nam. 70

2.2.1. Hiệp định chung về Thương mại và dịch vụ (GATS) và các

cam kết của Việt Nam trong Tổ chức Thương mại Thế giới. 70

2.2.2. Thực trạng hội nhập của hệ thống cơ sở lưu trú dulịch. 73

2.3. Thực trạng quản lý nhà nước trong lĩnh vực cơ sở lưu trú dulịch. 785

2.3.1. Quản lý nhà nước về lưu trú du lịch giai đoạn trước tháng 9năm 2007. 78

2.3.2. Quản lý nhà nước về lưu trú du lịch giai đoạn sau tháng 9năm 2007. 81

2.3.3. Đánh giá hoạt động quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch

trong bối cảnh hội nhập. 83

2.3.4. Cơ hội và thách thức của của quản lý nhà nước về cơ sở lưu

trú du lịch trong xu thế hội nhập. 90

TÓM TẮT CHưƠNG2.94

Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM

TĂNG CưỜNG QUẢN LÝ NHÀ NưỚC VỀ CƠ SỞ LưU

TRÚ DU LỊCH TRONG XU THẾ HỘI NHẬP. 95

3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển cơ sở lưu trú du lịch ở ViệtNam. 95

3.1.1. Xu hướng phát triển các cơ sở lưu trú du lịch khu vực Châu

Á - Thái Bình Dương. 95

3.1.1.1. Phát triển các loại khách sạn thương mại cao cấp. 95

3.1.1.2. Phát triển tổ hợp khách sạn kết hợp với trung tâm thươngmại. 96

3.1.1.3. Phát triển tổ hợp khách sạn kết hợp nghỉ dưỡng và tổ chức

hội nghị, hội thảo quốc tế. 96

3.1.1.4. Phát triển các khu du lịch ở vùng biển với các loại hình cơ

sở lưu trú đa dạng. 96

3.1.1.5. Phát triển loại hình du lịch sinh thái với các cơ sở lưu trú đa

dạng và gần gũi với thiên nhiên. 97

3.1.1.6. Các thương hiệu khách sạn nổi tiếng sẽ trở thành những6

nhà quản lý thuê, nhà đầu tư chuyên nghiệp. 97

3.1.2. Quan điểm và mục tiêu cải cách công tác quản lý nhà nước

trong xu thế hội nhập. 98

3.1.2.1. Giải pháp đẩy mạnh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế củaViệt Nam. 99

3.1.2.2. Mục tiêu cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước . 100

3.1.3. Mục tiêu và phương hướng phát triển Du lịch Việt Nam trong

xu thế hội nhập. 102

3.1.3.1. Mục tiêu tổng quát. 102

3.1.3.2. Một số mục tiêu cụ thể của Ngành Du lịch Việt Nam đến2010. 103

3.1.4. Xu hướng phát triển các loại cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam 103

3.1.4.1. Cơ sở lưu trú du lịch là một tổ hợp đáp ứng đầy đủ nhất

nhu cầu đa dạng của con người. 104

3.1.4.2. Các cơ sở lưu trú du lịch hạng cao sao, cao cấp sẽ phát triểnmạnh. 104

3.1.4.3. Xu hướng nâng cao tỷ lệ sử dụng sản phẩm “sinh thái”,

phát triển khách sạn “xanh” phục vụ khách. 105

3.1.4.4. Xu hướng thuê tập đoàn quản lý, thuê thương hiệu và phát

triển khách sạn theo chuỗi . 106

3.2. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường quản lý nhà

nước về cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam. 106

3.2.1. Một số giải pháp. 106

3.2.2. Một số kiến nghị. 112

3.2.2.1. Kiến nghị đối với Chính phủ. 112

3.2.2.2. Kiến nghị đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 114

3.2.2.3. Kiến nghị đối với một số Bộ, Ngành và Ủy ban Nhân dân

các cấp. 1157

TÓM TẮT CHưƠNG3.116

KẾT LUẬN. 117

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 121

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY