Tóm tắt Luận văn Quản lý kiến trúc cảnh quan Khu đô thị mới Phú Điền 2-Từ Sơn - Bắc Ninh

MỤC LỤC

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục hình minh họa

Danh mục sơ đồ, bảng biểu

MỞ ĐẦU

 Lý do chọn đề tài. 1

 Mục đích nghiên cứu. 2

 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2

 Phương pháp nghiên cứu. 2

 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài . 3

 Một số thuật ngữ . 3

NỘI DUNG

Chương 1. Thực trạng công tác quản lý kiến trúc cảnh quan khu Đô thị mới Phú

Điền 2- Từ Sơn- Bắc Ninh .6

1.1. Thực trạng công tác quy hoạch xây dựng và quản lý kiến trúc cảnh quan

của các khu đô thị mới tại Tỉnh Bắc Ninh. 6

1.2. Thực trạng công tác quản lý kiến trúc cảnh quan tại khu đô thị mới của

Thị Xã Từ Sơn . 14

1.3. Thực trạng công tác quản lý kiến trúc cảnh quan Khu đô thị mới Phú

Điền 2-Từ Sơn - Bắc Ninh. 19

1.3.1. Vị trí và giới hạn khu ĐTM Phú điền 2. 191.3.2. Hiện trạng xây dựng Khu đô thị mới Phú Điền 2. 19

1.3.3. Thực trạng quản lý kiến trúc cảnh quan. 27

1.4. Những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý kiến trúc cảnh quan khu

đô thị mới Phú Điền 2. . 38

Chương 2. Cơ sở khoa học để quản lý kiến trúc cảnh quan khu đô thị mới Phú

Điền 2 - Từ Sơn - Bắc Ninh. 40

2. 1. Cơ sở lý thuyết về quản lý kiến trúc cảnh quan. 46

2.1.1. Cấu trúc khu đô thị mới . 42

2.1.2. Mô hình phát triển khu đô thị mới . 42

2.1.3. Các yếu tố tác động đến sự phát triển khu đô thị mới. 43

2. 2. Cơ sở pháp lý về quản lý kiến trúc cảnh quan. 46

2.2.1. Văn bản quy phạm pháp luật . 46

2.2.2. Văn bản pháp lý liên quan . 48

2.3. Các yếu tố tác động đến quy hoạch và quản lý kiến trúc cảnh quan Khu

đô thị mới Phú Điền 2-Từ Sơn, Bắc Ninh. 49

2.3.1. Các yếu tố tự nhiên . 49

2.3.2. Các yếu tố kinh tế - xã hội. . 50

2.3.3. Yếu tố thể chế , chính sách của nhà nước . 53

2.3.4. Sự tham gia của cộng đồng. 53

2.4. Kinh nghiệm trong công tác quản lý trúc cảnh quan tại các khu ĐTM ở

Việt Nam và thế giới . 56

2.4.1.Kinh nghiệm ở Việt Nam. 56

2.4.2. Kinh nghiệm trên thế giới. 60

2.5. Khả năng nâng cao hiệu quả quản lý . 63

2.5.1. Định hướng phát triển đô thị mới. 63

2.5.2. Định hướng cho kiến trúc cảnh quan đô thị mới Phú Điền 2. 70Chương 3: Giải pháp quản lý kiến trúc cảnhquan khu đô thị mới Phú điền 2 -Từ

Sơn - Bắc Ninh. 71

3.1. Quan điểm, mục tiêu và nguyên tắc quản lý kiến trúc cảnh quan. 71

3.1.1. Quan điểm. 71

3.1.2. Mục tiêu . 71

3.1.3. Nguyên tắc . 71

3.2. Các giải pháp về quản lý kiến trúc cảnh quan . 72

3.2.1. Giải pháp rà soát,quản lý kiến trúc cảnh quan khu đô thị Phú Điền2.72

3.2.2. Giải pháp Quản lý kiến trúc cảnh quan đối với các khu chức năng trong

đô thị. 74

3.2.3. Giải pháp Quản lý đối với các công trình kiến trúc. 78

3.2.4. Giải pháp Quản lý cảnh quan. 84

3.3. Các giải pháp về cơ chế chính sách. 91

3.3.1.Lập và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị. 91

3.3.2. Chính sách thu hut vốn đầu tư và huy động nguồn lực. 91

3.3.3. Giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan khu đô thị mới với sự tham gia

của cộng đồng . 93

3.3.4.Đềxuất bộ máy quản lý.93

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết Luận.102

Kiến Nghị.103

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY