Tóm tắt Luận văn Quản lý công tác bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng

CHưƠNG 2

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DưỠNG TỔ

TRưỞNG CHUYÊN MÔN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO

TẠO SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI TRưỜNG

TRUNG HỌC CƠ SỞ

2.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC - ĐÀO

TẠO QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

2.1.1. Tình hình chung về phát triển giáo dục - đào tạo

2.1.2. Tình hình phát triển giáo dục Trung học cơ sở

a. Quy mô trường, lớp

b. Chất lượng giáo dục

c. Công tác xây dựng đội ngũ

d. Công tác xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia10

2.2. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ ĐIỀU KIỆN

KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀNẴNG

2.2.1. Điều kiện tự nhiên

2.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội

2.3. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT THỰC TRẠNG

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DưỠNG TỔ TRưỞNG CHUYÊN

MÔN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN SƠN

TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI CÁC TRưỜNG

TRUNG HỌC CƠ SỞ

2.3.1. Mục đích khảo sát

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát thu thập số liệu, thông tin cụ thể,

khách quan về thực trạng quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ TTCM

các trường THCS. Công việc này nhằm tìm hiểu thực tế quản ký hoạt

động bồi dưỡng TTCM các trường THCS trên địa bàn quận Sơn Trà,

thành phố Đà Nẵng.

2.3.2. Nội dung khảo sát

Tại mỗi trường, chúng tôi tiến hành khảo sát 3 đối tượng: CBQL,

TTCM và GV 7 trường THCS.

Nhận thức của các đối tượng về tầm quan trọng của việc bồi

dưỡng kỹ năng quản lý cho đội ngũ TTCM;

Chúng tôi cũng đã đề nghị tiêu chí để đánh giá về mức độ đạt

được các kỹ năng ở người TTCM như sau: Mức rất tốt; Mức tốt; Mức

bình thường; Mức chưa đạt.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY