Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động theo pháp luật lao động Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG

LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG5

1.1. Lược sử quá trình hình thành và phát triển pháp luật trong

lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động ở nước ta hiện nay5

1.2. Quan niệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh

lao động8

1.3. Nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động 13

1.3.1. Tiêu chuẩn trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động 13

1.3.2. Các quy định về trang bị phương tiện bảo hộ lao động cá nhân 14

1.3.3. Qui định về khám sức khỏe cho người lao động 14

1.3.4. Qui định và chế độ bồi dưỡng hiện vật 15

1.3.5. Qui định về thời giờ làm việc. thời giờ nghỉ ngơi 15

1.3.6. Các qui định nhằm khắc phục hậu quả tai nạn lao động và

bệnh nghề nghiệp15

1.3.7. Qui định an toàn, vệ sinh lao động đối với lao động có đặc

điểm riêng17

1.4. Các nguyên tắc quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn, vệ

sinh lao động20

1.4.1. An toàn, vệ sinh lao động được thực hiện đồng bộ, toàn diện 21

1.4.2. Nguyên tắc đảm bảo sự tham gia của tổ chức công đoàn trong

lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động22

1.4.3. Nguyên tắc Nhà nước thống nhất quản lý an toàn lao động -

vệ sinh lao động24

1.5. Pháp luật một số nước trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động 26

1.5.1. Luật An toàn sức khoẻ công nghiệp của Hàn Quốc 26

1.5.2. Luật An toàn lao động của Singapore 28

1.5.3. Luật lao động của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa 31

1.5.4. Luật phòng ngừa và điều trị bệnh nghề nghiệp của Trung Quốc 32

1.5.5. Đạo luật an toàn sức khoẻ nghề nghiệp của Malaysia

(Occupational Safety and Health ACT)32

1.5.6. Luật an toàn sức khoẻ và phúc lợi xã hội của Philippine 33

1.5.7. Luật an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp của Mỹ (Chapter 15 -

Occupational Safety and health)34

1.5.8. Đạo luật an toàn sức khoẻ tại nơi làm việc của Anh 35

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT QUẢN LÝ NHÀ

NƯỚC TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINHLAO ĐỘNG37

2.1. Thực trạng pháp luật trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động 37

2.2. Thanh tra, kiểm tra thực hiện công tác vệ sinh lao động 45

2.2.1. Ý nghĩa, mục đích của thanh tra an toàn - vệ sinh lao động 45

2.2.2. Đối tượng và nội dung thanh tra về an toàn, vệ sinh lao động 47

2.2.2.1. Đối tượng thanh tra 47

2.2.2.2. Nội dung thanh tra 47

2.2.2.3. Nhiệm vụ, quyền hạn và tính chất của thanh tra Nhà nước về

an toàn, vệ sinh lao động49

2.2.2.4. Tính chất của thanh tra an toàn - vệ sinh lao động 52

Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ

NƯỚC TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINHLAO ĐỘNG55

3.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong

lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động55

3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh

vực an toàn, vệ sinh lao động68

3.2.1. Các giải pháp về tổ chức thực hiện pháp luật về an toàn, vệ

sinh lao động68

3.2.2. Giải pháp về cách thức thực hiện pháp luật trong lĩnh vực an

toàn - vệ sinh lao động đạt hiệu quả73

3.2.2.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy phạm, quy trình kỹ

thuật an tòan tiêu chuẩn vệ sinh cùng với quy phạm, quy

trình sản xuất74

3.2.2.3. Cải thiện điều kiện làm việc là một trong những biện pháp hàng

đầu trong việc khắc phục những yếu tố nguy hiểm, độc hại74

3.2.2.4. Tuyên truyền giáo dục huấn luyện trong lĩnh vực an toàn - vệ

sinh lao động cần thực hiện thường xuyên, sâu rộng trong công

nhân, viên chức làm cho cán bộ công nhân có nhận thức về tính

quan trọng trong lĩnh vực an toàn - vệ sinh lao động, có ý thức thực

hiện nghiêm chỉnh và trở thành thói quen trong sản xuất75

3.2.2.5. Đưa những yêu cầu về Bảo hộ lao động và kế hoạch thực

hiện một cách thường xuyên, gắn kế hoạch Bảo hộ lao động

với kế hoạch sản xuất, kỹ thuật, tài chính của các cấp, các

ngành và của Nhà nước76

3.2.2.6. Thực hiện chặt chẽ chế độ kiểm tra, thanh tra giám sát, thưởng

phạt kịp thời, nghiêm minh, đề cao kỷ luật, pháp luật của Nhà

nước đối với việc thực hiện an toàn - vệ sinh lao động77

3.2.2.7. Bảo đảm các yêu cầu trong lĩnh vực an toàn - vệ sinh lao

động theo các quy phạm, quy trình kỹ thuật an toàn và tiêu

chuẩn vệ sinh ngay từ khi thiết kế, xây dựng, chế tạo, lắp đặt78

3.2.2.8. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và kỹ thuật phục vụ

công tác an toàn - vệ sinh lao động và coi đây là nhiệm vụ

quan trọng đối với việc cải thiện điều kiện lao động78

3.2.2.9. Thống kế, phân tích tình hình tai nạn lao động, sự cố sản

xuất, tình hình bệnh tật của người lao động để kịp thời có

biện pháp phòng ngừa79

KẾT LUẬN 80

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

PHỤ LỤC 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY