Tóm tắt Luận văn Quan hệ chính trị Trung - Nhật trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế

MỤC LỤC

DANH MUC̣ CÁ C Từ VIẾ T TẮ T.5

LỜ I MỞ ĐẦU.8

1. Tính cấp thiết của đề tài.8

2. Tình hình nghiên cứu của đề tài.9

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn .11

3.1. Mục đích nghiên cứu.11

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu.11

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn .11

4.1. Đối tượng nghiên cứu.11

4.2. Phạm vi nghiên cứu .11

5. Phương pháp nghiên cứu .12

6. Dự kiến những đó ng góp của luận văn.12

7. Kết cấ u của luận văn .13

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA MỐI QUAN HỆ CHÍNH

TRỊ TRUNG - NHẬT .14

1.1. Cơ sở lý luận.14

1.1.1. Nguyên lý về mố i liên hê ̣phổ biế. n .14

1.1.2. Chủ nghĩa thể chế .15

1.1.3. Chủ nghĩa khu vực mới.17

1.1.4. Quan niệm về an ninh .18

1.2. Cơ sở thực tiêñ . 19

1.2.1. Những vấn đề lịch sử.19

1.2.2. Toàn cầu hoá kinh tế và nhu cầu phát triển hai bên .20

1.2.3. Thực tiễn cải cách ở Trung Quốc và điều chỉnh chính sá ch ở Nhật Bản

Tiểu kết chương 1.

Chương 2. THỰC TRẠNG QUAN HỆ CHÍNH TRỊ TRUNG - NHẬT.

2.1. Vài nét về quan hệ chính trị Trung - Nhật thời kỳ chiến tranh lạnh

(trướ c những năm 1990). 5

2.2. Quan hê ̣chính tri Ṭ rung – Nhâṭ sau chiến tranh laṇ h qua môṭ số vấ n đềcụ thể .

2.2.1. Quan hệ chính trị qua nhận thức các vấn đề lịch sử.

2. Quan hệ chính trị qua vấn đề chủ quyề, lãnh thổ n .

2.2.3 Quan hệ chính trị qua vấn đề Đài Loan

4. Quan hê ̣chính tri ̣Trung– Nhâṭ dướ i tá c đôṇ g của nhân tố M. ỹ

5. Quan hê ̣chính tri ̣Trung– Nhâṭ qua viêc̣ xử lý quan hê ̣vớ i cá c tổ chứ ckhu vưc̣

6. Quan hệ ngoaị giao- chính trị Trung– Nhâṭ qua cá c chuyến thăm lnh ã

đaọ cấp cao

2.3. Đá nh giá chung về quan hệ chính trị Trung - Nhật.

2.3.1. Lạnh về chính trị, nóng về kinh tế

3.2. Sự đan xen quan hê ̣đố i tá c– đố i thủ chiến lươc̣ .

2.3.3. Tính dễ tổn thương trong quan hệ chính trị Trung - Nhật.

Tiểu kết chương 2

Chương 3. TRIỂN VỌNG QUAN HỆ TRUNG - NHẬT VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾNVIỆT NAM .

3.1. Triển vọng quan hệ chính trị Trung - Nhật .

3.1.1. Sự gia tăng xu hướ ng hòa bìn,hhơp̣ tá c, cùng phát triển trong khu vực

3.1.2. Các kịch bản trong quan hệ Trun–g Nhâṭ

3.2. Nhìn nhận các tác động đến Việt Nam .

3.2.1. Vài nét quan hệ Việt Nam với Trung Quốc - Nhật Bản gần đây.

3.2.2. Đánh giá tác động

3.3. Điṇ h hướ ng chính sách của Việt Nam tận duṇ g sự cải thiêṇ trong quan

hệ chính trị Trung - Nhật.

3.3.1 Quan điểm chỉ đạo 6

3.3.2. Các điṇ h hướ ng trong chính sá ch của Viêṭ Na. m

Tiểu kết chương3

KẾ T LUÂṆ .

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.24

PHỤ LỤC .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY