Tóm tắt Luận văn Quan điểm của V.I.Lênin về chủ nghĩa tư bản nhà nước và sự vận dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.1

CHưƠNG 1: QUAN ĐIỂM CỦA V.I. LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA Tư BẢN NHÀNưỚC .10

1.1. Khái niệm, nội dung, hình thức, vai trò của chủ nghĩa tư bản nhà nước .10

1.1.1 Khái niệm, nội dung chủ nghĩa tư bản nhà nước.10

1.1.2. Những hình thức của chủ nghĩa tư bản nhà nước thời Lênin .18

1.1.3. Vai trò của chủ nghĩa tư bản nhà nước trong nền kinh tế quá độ lên chủ

nghĩa xã hội.22

1.2. CNTBNN ở các nước đang trong thời kỳ quá độ lên CNXH.28

CHưƠNG 2: SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA V.I. LÊNIN VỀ CNTB

NHÀ NưỚC TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRưỜNG ĐỊNH HưỚNGXHCN

Ở NưỚC TA HIỆN NAY.

2.1. Tính tất yếu để thực hiện CNTB Nhà nước trong nền kinh tế thị trường

định hướng XHCN ở nước ta .

2.2. Tình hình phát triển của CNTB Nhà nước ở nước ta từ năm 1986 đến nay Bookm

2.3. Những giải pháp chủ yếu để tiếp tục phát triển CNTBNN theo định hướng

XHCN ở nước ta.

2.3.1. Hoàn thiện môi trường kinh tế-xã hội cho sự phát triển CNTB Nhànước .

2.3.2. Tăng cường sức mạnh kinh tế của Nhà nước để phát triển và sử dụng

có hiệu quả CNTBNN ở nước ta theo định hướng XHCN

2.3.3. Mở rộng và lựa chọn các hình thức CNTBNN phù hợp với điều kiệnnước ta .

2.3.4. Tăng cường hiệu quả và hiệu lực thi hành quản lý Nhà nước đối với

hoạt động phát triển kinh tế của đất nước ta.

KẾT LUẬN.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY