Tóm tắt Luận văn Quá trình thực hiện chính sách ruộng đất của đảng ở tỉnh Thanh Hoá trong những năm 1988 - 2006

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài . 1

2. Tình hình nghiên cứu đề tài . 2

3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn. 3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3

5. Nguồn tư liệu, cơ sở lí luận và phương pháp nghiên cứu. 3

6. Đóng góp của luận văn. 4

7. Kết cấu của luận văn. 5

NỘI DUNG . 6

CHưƠNG 1: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH RUỘNG ĐẤT VÀ KINH TẾ NÔNG

NGHIỆP Ở TỈNH THANH HÓA TRưỚC ĐỔI MỚI . 6

1.1 Vài nột về quỏ trỡnh hoạt động của các HTX nông nghiệp ở

tỉnh Thanh Hoỏ. . 6

1.2 Quỏ trỡnh thực hiện chỉ thị 100 của Đảng ở tỉnh Thanh Hoá. . 11

Tiểu Kết . .

CHưƠNG 2: QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH RUỘNG ĐẤT

ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG Ở TỈNH THANH HOÁ GIAI

ĐOẠN 1988-1996. .

2.1 Chính sách ruộng đất đổi mới của Đảng và Nhà nước Việt Nam.. .

2.1.1 Nghị quyết 10 về đổi mới quản lí kinh tế nông nghiệp . .

2.1.2 Luật đất đai năm 1993 . .

2.2 Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá quán triệt và chỉ đạo thực hiện chính sách

ruộng đất đổi mới trong những năm 1988 - 1996.

.2.3 Thành tựu, hạn chế và những vấn đề nảy sinh. .

2.3.1. Thành tựu. .

2.3.2 Hạn chế và những vấn đề nảy sinh: .

Tiểu kết . .

CHưƠNG 3: QUÁ TRÌNH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

"ĐỔI ĐIỀN DỒN THỬA " CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH

THANH HOÁ NHỮNG NĂM 1996-2006. .

3.1 Chủ trương của Đảng về cuộc vận động " Dồn điền đổi thửa".. .

3.2 Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo thực hiện cuộc vận động "Dồn

điền đổi thửa " trong những năm 1996- 2006. .

3.2.1 Giai đoạn 1996 - 2001. .

3.2.2 Giai đoạn 2001- 2006. .

3.3 Thành tựu, hạn chế và những vấn đề nảy sinh. .

3.3.1 Thành tựu. .

3.3.2 Hạn chế và những vấn đề

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY