Tóm tắt Luận văn Quá trình hình thành cảng thị Hải Phòng (từ khởi nguồn đến năm 1888)

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài 3

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 4

3. Một số khái niệm và cách tiếp cận

4. Phạm vi nghiên cứu và giới hạn của đề tài 15

5. Các nguồn tư liệu 15

6. Phương pháp nghiên cứu 16

7. Bố cục luận văn 16

CHưƠNG 1: BỐI CẢNH LỊCH SỬ TỰ NHIÊN - XÃ HỘI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN

HỆ THỐNG CẢNG BẾN Ở HẢI PHÒNG TRưỚC THẾ KỶ XIX

1. Các đặc điểm địa lý tự nhiên và quá trình phát triển đường bờ biển

Hải Phòng hiện đại 19

1.1. Các đặc điểm địa lý tự nhiên 19

1.2. Quá trình hình thành và phát triển của đường bờ biển Hải Phòng hiện đại 21

1.3. Những biến đổi diện mạo một số khu vực cửa sông Hải Phòng 23

2 Quá trình hình thành cộng đồng cư dân duyên hải Hải Phòng 28

3. Hệ thống cảng bến ở vùng duyên hải Hải Phòng trước thế kỷ XIX 30

3.1. Vùng cửa sông Bạch Đằng và hệ thống cảng bến ở Hải Phòng

thế kỷ X – XV 30

3.2. Dương Kinh và sự phát triển của các trung tâm kinh tế ở Hải Phòng

thế kỷ XVI. 40

3.3. Domea, Batsha và sự hưng khởi của hệ thống cảng bến, thương mại

ở Hải Phòng thế kỷ XVII – XVIII 45

4. Tiểu kết 54

CHưƠNG 2: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TRUNG TÂM

KINH TẾ - THưƠNG MẠI Ở VÙNG HẠ LưU SÔNG CẤM (1802 - 1874)5

1. Hệ thống kinh tế - trao đổi ở miền Bắc Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX 56

1.1. Bối cảnh quốc tế và khu vực 56

1.2. Sự bùng nổ quan hệ kinh tế giữa miền Bắc Việt Nam và miền Nam TrungQuốc 56

1.3. Mạng lưới trao đổi nội địa 64

2. Vùng hạ lưu sông Cấm và khu vực cửa biển Hải Phòng (1802 - 1874) 70

2.1. Vùng hạ lưu sông Cấm đầu thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ 70

2.2. Tình hình an ninh - chính trị và sự hình thành hệ thống hải phòng 80

2.3. Hoạt động thương mại – trao đổi 87

3. Sự can thiệp của người Pháp ở Bắc Kỳ và việc mở cửa Hải Phòng chothương mại.96

4. Tiểu kết 103

CHưƠNG 3: SỰ RA ĐỜI CỦA THÀNH PHỐ CẢNG HẢI PHÒNG

THỜI KỲ ĐẦU THUỘC ĐỊA (1875 - 1888)

1. Việc thành lập cảng và vai trò kinh tế - chính trị của Pháp ở Hải Phòng

(1875 - 1882) 106

1.1. Tổ chức và quy chế 106

1.2. Vận tải và thương mại 110

1.3. Tuyến thương mại sông Hồng và nguồn gốc cuộc tấn công Bắc Kỳ

của Pháp lần thứ hai 115

2. Những biến chuyển của cảng Hải Phòng (1883 - 1888) 119

3. Sự ra đời của một đô thị 127

3.1. Đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và đô thị hoá 127

3.2. Tổ chức chính quyền đô thị 133

3.3. Hoạt động quản lý và một số vấn đề đô thị 136

3.4. Cộng đồng dân cư và đời sống đô thị 142

4. Tiểu kết 147

KẾT LUẬN 1496

TÀI LIỆU THAM KHẢO 153

PHỤ LỤC 166

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY