Tóm tắt Luận văn Phụ nữ tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo

MỤC LỤC

Trang

Dẫn luận 1

1. Ý nghĩa của đề tài 1

2. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 2

2.1. Phạm vi 2

2.2. Đối tượng 3

3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 4

4. Phương pháp nghiên cứu 6

5. Bố cục luận văn 7

Chương I. Giới thiệu địa bàn nghiên cứu và một số vấn đề

lý thuyết liên quan đến đề tài 9

1.1. Đặc điểm tự nhiên - xã hội làng Công giáo Bảo Nham 9

1.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên 9

1.1.2. Tình hình dân cư và văn hóa - xã hội 13

1.1.3. Tình hình kinh tế 23

1.2. Một số vấn đề lý thuyết liên quan đến đề tài 27

1.2.1. Các khái niệm 27

1.2.2. Quan niệm về vai trò của người phụ nữ 30

Chương II. Phụ nữ làng Bảo Nham tham gia phát triển

kinh tế, xóa đói giảm nghèo 33

2.1. Phụ nữ làng Bảo Nham tham gia phát triển kinh tế,

xóa đói giảm nghèo 33

2.1.1. Phát triển nông nghiệp truyền thống 33

2.1.2. Buôn bán trao đổi 44

2.1.3. Một số hoạt động kinh tế khác 48

2.2. Các chương trình hỗ trợ phụ nữ làng Bảo Nham phát triển

kinh tế, xóa đói giảm nghèo 49

2.2.1 Các chương trình hỗ trợ của Nhà nước và chính quyền địa phương 50

2.2.2. Các hoạt động hỗ trợ của của các hội đoàn bên Công giáo 60

2.3. Kết quả và tồn đọng của hoạt động kinh tế 62Chương III. Những biến đổi về đời sống kinh tế - xã hội

làng Công giáo Bảo Nham 68

3.1. Biến đổi trong hoạt động kinh tế 68

3.1.1. Mức độ phát triển kinh tế 68

3.1.2. Thay đổi phân công lao động 69

3.1.3. Biến đổi trong tập quán sản xuất 72

3.1.4. Thay đổi về cơ cấu kinh tế 76

3.1.5. Mức sống cư dân làng Bảo Nham 77

3.2. Biến đổi trong đời sống văn hóa - xã hội dưới tác động

của phát triển kinh tế 78

3.2.1. Vị trí người phụ nữ trong gia đình và xã hội 78

3.2.2. Quan hệ lương giáo 85

3.2.3. Biến đổi trong sinh hoạt văn hóa 87

3.3.3. Một số bất cập và những khuyến nghị khắc phục 89

Kết luận 97

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY