Tóm tắt Luận văn Phòng chống tội phạm trong hoạt động ngân hàng

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỘI PHẠM TRONG

HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG.4

1.1- Tội phạm trong hoạt động ngân hàng 4

1.1.1- Lý luận chung về tội phạm 4

1.1.2- Tội phạm trong hoạt động ngân hàng 8

1.2- Chủ thể của tội phạm trong hoạt động ngân hàng 12

1.2.1-Từ phía khách hàng 12

1.2.2- Từ chính cán bộ ngân hàng 16

1.2.3- Tội phạm được hình thành trên cơ sở có sự kết hợp giữa cán bộ

ngân hàng và khách hàng19

1.3- Các nhân tố tác động đến vấn đề tội phạm trong ngân hàng 23

1.3.1-Các nhân tố chủ quan: 23

1.3.1.1- Quản lý Nhà nước đối với hoạt động tài chính, ngân hàng. 23

1.3.1.2- Hệ thống ngân hàng chậm đổi mới, hoạt động chưa theo kịp sự phát

triển của các quan hệ kinh tế trên thị trường.23

1.3.1.3- Phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ bị suy thoái, công tác

quản lý, giáo dục cán bộ yếu kém23

1.3.2- Các nhân tố khách quan. 241.

3.2.1- Hệ quả của trình độ quản lý lạc hậu, pháp luật chưa hoàn thiện 24

1.3.2.2- Quá trình chuyển đổi cơ chế, tồn tại và đan xen giữa cái mới và cáicũ.24

1.3.2.3- Ảnh h-ởng mặt trái của cơ chế thị tr-ờng. 24

1.3.2.4- Ảnh h-ởng của tập quán văn hoá. 25

1.4- Một số văn bản về phòng chống tội phạm trong hoạt động ngân hàng 25

Chương 2:THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN

HÀNG TỪ NĂM 2000-200629

2.1-Tình hình tội phạm ngân hàng qua các năm 29

2.1.1- Sự hình thành hệ thống ngân hàng ở Việt Nam 29

2.1.2-Khái quát tình hình tội phạm trong hoạt động ngân hàng 30

2.2- Thực trạng về các sai phạm trong hoạt động ngân hàng 32

2.2.1- Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng 41

2.2.1.1- Cho vay không có đảm bảo, trái quy định của pháp luật 42

2.2.1.2- Cho vay vượt giới hạn quy định 46

2.2.1.3- Không kiểm soát chặt chẽ trước, trong và sau khi cho vay 47

2.2.1.4- Không chuyển nợ quá hạn kịp thời, gia hạn nợ, giãn nợ sai quy định 47

2.2.1.5- Chiếm dụng vốn tín dụng của ngân hàng, tự đặt mức thu phí và lệphí

2.2.1.6- Về bảo lãnh47

2.3-Các sai phạm khác 482.3.1- Thu chi tài chính 48

2.3.2-Về kinh doanh ngoại tệ và quản lý ngoại hối 49

2.3.3-Về an toàn kho quỹ 51

2.3.4-Sử dụng công nghệ cao 51

2.4- Tính chất của các sai phạm trong hoạt động ngân hàng 52

2.5- Những kết quả đã đạt được

2.5.1- Tình hình xử lý vi phạm:54

2.5.2- Những tồn tại 56

2.6- Nguyên nhân chủ yếu 59

2.6.1- Nguyên nhân khách quan 59

2.6.1.1- Do cơ chế . quy trình, quy định nghiệp vụ 59

2.6.1.2- Về quản trị, điều hành 60

2.6.2- Nguyên nhân chủ quan 62

2.6.2.1- Về năng lực, phẩm chất cán bộ 62

2.6.2.2- Về kiểm tra, kiểm soát nội bộ 63

2.6.3- Đối chiếu các sai phạm trong hoạt động ngân hàng với các quy định của

Bộ Luật hình sự hiện hành65

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ PHÒNG CHỐNG

TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

3.1- Các nguyên tắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm67

3.2- Những giải pháp nhằm phòng chống tội phạm ngân hàng. 673.2.1- Phòng, chống tội phạm từ chính nội bộ ngân hàng:

3.2.1.1- Công tác cán bộ:68

3.2.1.2- Cơ chế tiền lương 71

3.2.1.3-Việc thực hiện quy trình nghiệp vụ. 72

3.2.1.4- Kiểm soát nội bộ ngân hàng. 77

3.3- Một số kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện công tác phòng, chống tội phạm trong

lĩnh vực ngân hàng.77

3.3.1- Kiến nghị hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước, quản lý xã hội,

quản lý kinh tế.78

3.3.2- Kiến nghị hoàn thiện cơ cấu lại hệ thống ngân hàng. 79

3.3.3- Kiến nghị hoàn thiện mụi tr-ờng pháp lý để phòng, chống tội phạm trong

lĩnh vực ngân hàng.80

3.3.4-Định hướng việc giám sát của hoạt động Thanh tra trên lĩnh

vực ngân hàng trong thời gian tới.83

3.3.5- Kiến nghị hoàn thiện việc đổi mới thanh tra ngân hàng trong

lĩnh vực ngân hàng theo hướng hội nhập kinh tế.84

3.3.6- Hợp tác quốc tế trên lĩnh vực phòng chống tội phạm trong hoạt động ngânhàng:85

Kết luận 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY