Tóm tắt Luận văn Phát triển nông nghiệp huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

HUYỆN TUY PHƢỚC

2.1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG

NGHIỆP HUYỆN TUY PHƢỚC

2.1.1. Điều kiện tự nhiên

a. Vị trí địa lý

b. Khí hậu, thời tiết

c. Về tài nguyên thiên nhiên: Số liệu bảng 2.1. Theo số liệu thống

kê đất 31/12/2012 thì tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Tuy Phước là

21.712,57ha, trong đó: Diện tích nhóm Đất nông nghiệp 13.322,14ha,

chiếm 61,36% so với tổng diện tích tự nhiên.

d. Hệ thống thủy văn, tài nguyên nước:

2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội

a. Tình hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Từ bảng

2.2. GTSX và cơ cấu ngành huyện Tuy Phước trong thời gian qua, tốc

độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2007-2012 huyện Tuy Phước bình

quân đạt 10,3%.

b. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản: Là những ngành quan

trọng của huyện, nên sẽ được trình bày kỹ tại phần 2.2.

c. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Số liệu bảng 2.3.

Giá trị sản xuất của ngành công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp giai đoạn

2007-2012 phát triển và lan tỏa rộng. Tổng giá trị sản xuất ngành công

nghiệp năm 2007 chỉ là 141.223 triệu đồng và tăng dần, đến năm 2012

đạt 313.234 triệu đồng (theo giá cố định 1994), tốc độ tăng trưởng bình

quân giai đoạn 2007 - 2012 đạt 15,4%

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY