Tóm tắt Luận văn Phát triển nguồn nhân lực tại Bệnh viên Phong - Da liễu Trung ương Quy Hoà

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI

BỆNH VIỆN PHONG-DA LIỄU TRUNG ƢƠNG QUY HÒA

2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BỆNH BIỆN PHONG - DA

LIỄU TRUNG ƢƠNG QUY HÒA

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện

Chức năng và nhiệm vụ của Bệnh viện Phong - Da liễu

Trung ương Quy Hòa được ban hành theo Quyết định số 539/QĐ -

BYT, ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Bệnh viện

2.1.4. Nguồn lực tại Bệnh viện

a. Cơ sở hạ tầng, thiết bị

b. Nguồn lực tài chính

- Tình hình nguồn kinh phí

- Tình hình thu – chi tại Bệnh viện

c. Nguồn nhân lực tại Bệnh viện10

Tình hình nguồn nhân lực qua 3 năm (2011 – 2013) ta thấy,

tỷ lệ người lao động hợp đồng chiếm tỷ lệ cao trong khoảng từ 33 –

35% trong tổng số lao động hiện có tại Bệnh viện.

Thực trạng này cho thấy, tính mất cân đối trong cơ cấu nhân

lực tại Bệnh viện. Nhưng, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương

Quy Hòa là Bệnh viện xã hội. Ngoài việc chăm sóc sức khỏe cho

người bệnh, bệnh viện còn giúp người bệnh và người nhà người bệnh

tái hòa nhập cộng đồng. Nên, người bệnh phong sau khi khỏi bệnh

thì sẽ là nhân viên của bệnh viện. Những người này và người nhà sẽ

giúp những người bệnh phong khác trong công tác chăm sóc bệnh và

làm những công việc như cắt tỉa cây, làm nghề thủ công .Bên cạnh

số lượng người lao động hợp đồng là người bệnh phong và người

nhà của họ. Hàng năm, Bệnh viện cũng tuyển dụng người lao động

có trình độ, những người này khi vào công tác sẽ là nhân viên hợp

đồng, sau thời gian thử việc sẽ sắp xếp vào biên chế theo quy định

của Nhà nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY