Tóm tắt Luận văn Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã, thị trấn tại huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH

CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN TẠI HUYỆN LỆ THUỶ TỈNH

QUẢNG BÌNH

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI HUYỆN LỆ

THUỶ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN

NHÂN LỰC

2.1.1. Điều kiện tự nhiên

Huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình có vị trí địa lý từ: 16055’ đến

17022’ vĩ độ Bắc, và từ 106025’ đến 106059’ độ kinh Đông; là một

đoạn “khúc ruột” miền Trung với diện tích tự nhiên là 141.611 ha,

diện tích đồi núi chiếm 79,5% tổng diện tích tự nhiên. Có 4 dạng địa

hình chính là: đồi núi, trung du, đồng bằng và cồn cát.

Nhìn chung, huyện Lệ Thủy có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên,

tài nguyên thiên nhiên với nhiều tiềm năng thu hút nguồn nhân lực

phát triển, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội.

2.1.2. Điều kiện kinh tế

Là một huyện nông nghiệp. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo

hướng tích cực. Chiến lược phát trển kinh tế của huyện là phát huy

nội lực kết hợp với tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài, đẩy nhanh tốc

độ phát triển kinh tế theo hướng cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - nông

nghiệp, tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Tập

trung giải quyết tốt các vấn đề văn hoá, xã hội, nâng cao chất lượng

cuộc sống, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY