Tóm tắt Luận văn Phát triển kinh tế huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HUYỆN TUY

PHƢỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH

2.1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH

TẾ HUYỆN TUY PHƢỚC

2.1.1. Điều kiện tự nhiên

- Vị trí địa lý; Địa hình

- Khí hậu

- Tài nguyên thiên nhiên

2.1.2. Tình hình dân số

Dân số trung bình của huyện Tuy Phước năm 2005 là 178.081

người, đến năm 2012 dân số ước tính đạt 181.291 người với mật độ

dân số trung bình đạt 835 người/km2, tỷ lệ tăng dân số trung bình

thời kỳ 2005 - 2012 là 0,25%.

2.1.3. Tình hình phát triển cơ sở hạ tầng của huyện

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của huyện có bước phát triển mới theo

hướng văn minh hiện đại về:

- Hạ tầng giao thông

- Hệ thống cấp điện

- Hệ thống cấp thoát nước

- Mạng lưới bưu chính

2.1.4. Chính sách phát triển của địa phƣơng

Trong những năm qua để phát triển kinh tế, huyện Tuy Phước

thực hiện đồng bộ nhiều chính sách quan trọng bao gồm: Quy hoạch

phát triển kinh tế xã hội của huyện; Chính sách đầu tư trên địa bàn

huyện; Chính sách đất đai. Những chính sách tích cực trên đã góp

phần lớn vào sự tăng trưởng của nền kinh tế huyện trong thời gian qua.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY