Tóm tắt Luận văn Phát triển du lịch sinh thái nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư vùng đệm Vườn quốc gia Cúc Phương

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan . i

Mục lục . ii

Danh mục các chữ viết tắt . vi

Danh mục bảng. vii

Danh mục sơ đồ, biểu đồ . viii

Danh mục hình . viii

MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài. 1

2. Mục tiêu . 3

3. Nhiệm vụ . . 3

4. Đối tượng nghiên cứu . 3

5. Phạm vi nghiên cứu . 4

6. Phương pháp nghiên cứu . 4

7. Kếu cấu của luận văn. 5

NỘI DUNG . 6

CHưƠNG 1. DU LỊCH SINH THÁI VÀ CHẤT LưỢNG CUỘC SỐNG . 7

1.1. Tổng quan về du lịch sinh thái. 7

1.1.1. Tình hình nghiên cứu và triển khai du lịch sinh thái. 7

1.1.1.1. Trên thế giới. 7

1.1.1.2. Ở Việt Nam. 8

1.1.2. Du lịch thiên nhiên và du lịch sinh thái. 9

1.1.3. Tiến trình phát triển du lịch sinh thái . 105

1.1.4. Các nguyên tắc chỉ đạo về du lịch sinh thái . 16

1.1.4.1. Nguyên tắc chỉ đạo cho khách du lịch sinh thái . . 16

1.1.4.2. Nguyên tắc chỉ đạo cho các nhà điều hành du lịch sinh

thái và các hướng dẫn viên du lịch . . . 18

1.1.4.3. Nguyên tắc chỉ đạo cho chủ nhà trọ. 19

1.1.4.4. Nguyên tắc chỉ đạo cho các nhà quản lý

khu bảo tồn thiên nhiên . 19

1.1.5. Sức chứa . 20

1.1.5.1. Khái niệm. .

1.1.5.2. Công thức. .

1.2. Chất lượng cuộc sống . 23

1.2.1. Khái niệm. . 23

1.2.2. Chất lượng cuộc sống và mức sống. . 30

1.2.3. Các tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc sống. 31

1.2.4. Chỉ số chất lượng cuộc sống. 33

TIỂU KẾT CHưƠNG 1 . 38

CHưƠNG 2. THỰC TRẠNG DU LỊCH VÀ CHẤT LưỢNG CUỘC SỐNG

CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN Cư VÙNG ĐỆM VQG CÚC PHưƠNG 39

2.1. Thực trạng du lịch VQG Cúc Phương. 39

2.1.1. Điều kiện tự nhiên . 39

2.1.1.1. Vị trí địa lý. 39

2.1.1.2. Địa hình – Khí hậu – Thủy văn. . 40

2.1.1.3. Tài nguyên sinh vật. 41

2.1.2. Các giá trị khảo cổ - văn hóa. 44

2.1.3. Dịch vụ du lịch. . 456

2.1.3.1. Dịch vụ lưu trú. 45

2.1.3.2. Dịch vụ ăn uống và bán hàng . 46

2.1.4. Các hoạt động du lịch. 47

2.1.5. Các tuyến du lịch 49

2.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch .

2.1.6.1. Lượng khách .

2.1.6.2. Doanh thu .

2.1.7. Hoạt động bảo tồn . 52

2.2. Thực trạng chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư vùng đệm

VQG Cúc Phương 55

2.2.1. Cộng đồng dân cư vùng đệm VQG Cúc Phương. 55

2.2.1.1. Khái niệm vùng đệm. 55

2.2.1.2. Vùng đệm VQG Cúc Phương. 56

2.2.2. Đánh giá chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư

vùng đệm VQG Cúc Phương 59

2.2.2.1. Lựa chọn địa điểm mẫu khảo sát . 59

2.2.2.2. Xây dựng tiêu chí đánh giá. 60

2.2.2.3. Xây dựng chỉ số chất lượng cuộc sống. 68

2.2.2.4. Kết quả đánh giá. 70

TIỂU KẾT CHưƠNG 2 . 81

CHưƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI NHẰM

NÂNG CAO CHẤT LưỢNG CUỘC SỐNG CỦA CỘNG

ĐỒNG DÂN Cư VÙNG ĐỆM VQG CÚC PHưƠNG . 82

3.1. Những yêu cầu chung . 82

3.2. Một số giải pháp cụ thể. 83

3.2.1. Giải pháp nâng cao thu nhập của người dân . 83

3.2.2. Cải thiện cơ sở vật chất và vệ sinh môi trường của người dân

3.2.3. Cải thiện các điều kiện y tế

3.2.4. Nâng cấp các điều kiện giáo dục . 87

3.2.4.1. Hỗ trợ nâng cấp các cơ sở giáo dục. 87

3.2.4.2. Đào tạo nhân lực du lịch tại chỗ . 88

3.2.5. Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội . 89

3.2.6. Nâng cao đời sống giải trí, tinh thần của người dân . 89

3.3. Cơ chế thực hiện các giải pháp. 90

3.3.1. Cơ chế chính sách. 91

3.3.2. Cơ chế vốn. 91

3.3.3. Cơ chế vận hành . 92

TIỂU KẾT CHưƠNG 3 . 93

KẾT LUẬN. 94

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 95

PHỤ LỤC. 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY