Tóm tắt Luận văn Phát huy giá trị truyền thống của gia đình Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC

Mở đầu . 1

Chƣơng 1. Cơ sở lý luận của việc phát huy giá trị truyền thống gia đình. 9

1.1. Gia đình, gia đình truyền thống . 9

1.1.1. Gia đình . 9

1.1.2. Truyền thống của gia đình. 16

1.2. Giá trị và giá trị truyền thống của gia đình . 24

1.2.1. Giá trị. 24

1.2.2. Giá trị truyền thống của gia đình . 25

1.3. Yêu cầu khách quan của việc phát huy những giá trị truyền thống củagia đình. 31

1.3.1. Tính tất yếu của việc phát huy truyền thống gia đình. 31

1.3.2. Vai trò của việc phát huy truyền thống gia đình. 35

Chƣơng 2. Thực trạng việc phát huy giá trị truyền thống của gia đình

Nghệ An hiện nay . 38

2.1. Khái quát tình hình kinh tế, văn hoá xã hội và giá trị truyền thống củagia đình Nghệ An . 38

2.1.1. Đặc điểm về kinh tế, văn hoá - xã hội Nghệ An . 38

2.1.2. Đặc điểm truyền thống gia đình Nghệ An . 45

2.2. Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong việc phát huy giá trị truyền

thống của gia đình Nghệ An. 65

2.2.1. Thực trạng việc phát huy giá trị truyền thống của gia đình NghệAn hiện nay . 67

2.2.2. Những tồn tại trong quá trình lưu giữ, bảo tồn và phát triển các

giá trị truyền thống gia đình ở Nghệ An hiện nay. 76

Chƣơng 3. Phƣơng hƣớng và giải pháp tiếp tục phát huy giá trị truyền

thống gia đình Nghệ an hiện nay . 80

3.1. Phương hướng. 803.1.1. Thứ nhất, bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống gia đình là

một quá trình tích cực chủ động, tự giác và là nghĩa vụ của các cá

nhân, thành viên trong gia đình. 80

3.1.2. Thứ hai, phát huy những giá trị truyền thống của gia đình phải

là một trong những nhiệm vụ của quá trình xây dựng nên văn hoá tiên

tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 84

3.1.3. Thứ ba, giáo dục gia đình là yếu tố cơ bản của quá trình lưu giữ

và phát triển các giá trị truyền thống của gia đình . 88

3.2. Giải pháp . 92

3.1.1. Tạo môi trường xã hội lành mạnh cho việc phát huy những giá

trị truyền thống của gia đình . 92

3.2.2. Cùng với quá trình phát triển của kinh tế địa phương, đẩy mạnh

công tác bảo tồn, kế thừa phát huy các giá trị tốt đẹp của truyền thống

văn hoá dân tộc, địa phương . 96

3.2.3. Nâng cao trình độ học vấn và năng lực giáo dục cho các bậc

cha mẹ, đặc biệt là người phụ nữ trong gia đình. 100

3.2.4. Tăng cường tuyền truyền giáo dục các giá trị truyền thống gia

đình cho thanh niên, sinh viên. 105

3.3.4 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học về gia đình và truyền

thống của gia đình . 107

Kết luận . 109

Danh mục tài liệu tham khảo . 112

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY