Tóm tắt Luận văn Pháp nhân - Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 2

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁPNHÂN5

1.1. Khái niệm, bản chất pháp lý của pháp nhân 5

1.1.1. Khái niệm pháp nhân 5

1.1.2. Bản chất pháp lý của pháp nhân 6

1.2. Vai trò của pháp nhân 9

1.3. Các loại pháp nhân 9

1.4. Phân biệt pháp nhân với các loại chủ thể khác 10

Chương 2: THỰC TRẠNG ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA PHÁP

NHÂN TRONG QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ11

2.1. Thành lập, hoạt động, chấm dứt pháp nhân 11

2.1.1. Thành lập pháp nhân 11

2.1.2. Hoạt động của pháp nhân 12

2.1.3. Chấm dứt pháp nhân 13

2.2. Các yếu tố về lý lịch của pháp nhân 14

2.2.1. Tên gọi của pháp nhân 14

2.2.2. Trụ sở của pháp nhân 15

2.2.3. Quốc tịch của pháp nhân 15

2.2.4. Cơ quan điều hành của pháp nhân 15

2.3. Quyền và nghĩa vụ dân sự của pháp nhân 16

2.4. Đại diện pháp nhân 16

Chương 3: THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG CỦA PHÁP NHÂN

VÀ NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP CƠ BẢN

NHẰM HOÀN THIỆN ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA PHÁP NHÂN

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY17

3.1. Về vấn đề thủ tục thành lập doanh nghiệp 17

3.2. Quy định về chuyển đổi doanh nghiệp 17

3.3. Về vấn đề sở hữu và đại diện chủ sở hữu 18

3.4. Về vấn đề tập đoàn kinh tế của nước ta hiện nay 18

3.5. Về quy định của Luật doanh nghiệp về Công ty hợp danh 20

3.6. Về vấn đề pháp nhân công quyền và pháp nhân tư (hay pháp

nhân kinh doanh)22

KẾT LUẬN 244

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY