Tóm tắt Luận văn Pháp luật Việt Nam về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÁC LẬP QUYỀN SỞ

HỮU THEO THỜI HIỆU6

1.1. Khái niệm tài sản và quyền sở hữu 6

1.1.1. Khái niệm tài sản 6

1.1.2. Phân loại tài sản 8

1.1.3. Khái niệm động sản và bất động sản 11

1.2. Khái niệm quyền sở hữu 13

1.2.1. Khái niệm sở hữu 13

1.2.2. Khái niệm quyền sở hữu 14

1.2.3. Nội dung quyền sở hữu theo Pháp luật dân sự Việt Nam 15

1.3. Căn cứ xác lập quyền sở hữu 20

1.3.1. Khái niệm 20

1.3.2. Các căn cứ xác lập quyền sở hữu 20

1.4. Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu 23

1.4.1. Khái niệm về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu 23

1.4.2. Pháp luật một số nước về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu 24

1.4.3. Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu trong pháp luật Việt Nam 28

Chương 2: QUI ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005

VỀ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU THEO THỜI

HIỆU - THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

VÀ NHỮNG BẤT CẬP CẦN GIẢI QUYẾT37

2.1. Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu qui định tại Điều 247

Bộ luật dân sự năm 200537

2.1.1. Nội dung của qui định xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu 37

2.1.2. Điều kiện xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu 39

2.1.3. Những tài sản được xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu 43

2.1.4. Chủ thể hưởng quyền sở hữu tài sản theo thời hiệu 44

2.1.5. Hạn chế của xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu 44

2.2. Thực tiễn áp dụng qui định xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu 45

2.2.1. Những tranh chấp tại Tòa án liên quan đến qui định xác lập

quyền sở hữu theo thời hiệu47

2.2.2. Những căn cứ được áp dụng xác lập quyền sở hữu theo thời

hiệu trong giải quyết tranh chấp tại Tòa án55

2.2.3. Khó khăn cho công tác xét xử khi giải quyết các tranh chấp 56

2.3. Bất cập của xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu 57

2.3.1. Về lý luận 57

2.3.2. Qui định của pháp luật còn thiếu và không phù hợp với thực tế 64

Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XÁC

LẬP QUYỀN SỞ HỮU THEO THỜI HIỆU67

3.1. Mục tiêu, quan điểm hoàn thiện qui định pháp luật về xác

lập quyền sở hữu theo thời hiệu67

3.1.1. Mục tiêu 67

3.1.2. Quan điểm 68

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện qui định xác lập quyền sở hữu

theo thời hiệu69

3.2.1. Phù hợp hóa qui định pháp luật về xác lập quyền sở hữu với

thực tiễn quan hệ dân sự về tài sản69

3.2.2. Giải quyết mâu thuẫn về thời hiệu xác lập quyền sở hữu với

các qui định pháp luật đất đai và Luật nhà ở70

3.2.3. Giải quyết những mâu thuẫn trong qui định về thời điểm xác

lập quyền sở hữu theo thời hiệu và các qui định khác của

pháp luật đối với các tài sản cần phải đăng ký quyền sở hữu74

3.2.4. Thời hiệu trong xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu với

khởi kiện về thừa kế75

3.3. Một số kiến nghị hoàn thiện qui định xác lập quyền sở hữu

theo thời hiệu trong pháp luật dân sự Việt Nam77

3.3.1. Kiến nghị về việc thống nhất các qui định pháp luật về xác

lập quyền sở hữu có liên quan đến yếu tố thời hiệu thành

"Các trường hợp xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu"78

3.3.2. Kiến nghị về điều kiện xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu 79

3.3.3. Kiến nghị về "thời hiệu" trong qui định xác lập quyền sở

hữu theo thời hiệu81

KẾT LUẬN 85

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY