Tóm tắt Luận văn Pháp luật Việt Nam về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN TỰ DO TÍN

NGƯỠNG TÔN GIÁO. 6

1.1. Khái lược về các tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam . 6

1.1.1. Đặc điểm của tôn giáo ở Việt Nam . 6

1.1.2. Các tôn giáo ở Việt Nam . 9

1.2.3. Tín ngƣỡng dân gian .12

1.2. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong pháp luật quốc tế .13

1.2.1. Khái niệm tôn giáo .13

1.1.2. Quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo trong pháp luật quốc tế.14

1.3. Quan điểm của pháp luật Việt Nam về tự quyền do tôn giáo.23

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 .27

Chương 2: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO THEO

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAMHIỆN HÀNH.28

2.1 Quá trình phát triển trong các quy định của pháp luật Việt

Nam về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.28

2.1.1. Giai đoạn 1945 - 1954.28

2.1.2. Giai đoạn 1954 - 1975.29

2.1.3. Giai đoạn 1975 - 1986.29

2.1.4. Giai đoạn từ 1986 đến trƣớc khi ban hành Pháp lệnh tín ngƣỡng,tôn giáo (2004).30

2.1.5. Giai đoạn từ khi ban hành Pháp lệnh tín ngƣỡng, tôn giáo 2004đến nay.312

2.2. Nội dung quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về

quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo .32

2.3. Thực tiễn vận dụng pháp luật và những tồn tại trong quy

định của pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo .37

2.3.1. Một số nội dung chƣa đƣợc quy định trong Pháp lệnh.38

2.3.2. Một số nội dung quy định thiếu cụ thể, không phù hợp vớithực tiễn.40

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 .43

Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP

LUẬT VỀ QUYỀN TỰ DO, TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO.44

3.1. Tính cấp thiết của việc sửa đổi Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn

giáo 2004 trong tình hình hiện nay .44

3.2. Yêu cầu đặt ra khi sửa đổi Pháp lệnh tín ngưỡng, tôngiáo 2004.46

3.3. Kiến nghị sửa đổi cụ thể một số điều của Pháp lệnh tín

ngưỡng, tôn giáo 2004.47

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 .65

KẾT LUẬN .66

TÀI LIỆU THAM KHẢO.68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY