Tóm tắt Luận văn Pháp luật Việt Nam về đấu thầu xây dựng: Lý luận, thực trạng và hướng hoàn thiện

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

NGƯỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU

XÂY DỰNG . 4

1.1. Khái niệm, đặc điểm, và sự cần thiết của đấu thầu xây dựng. 4

1.1.1. Khái niệm về đấu thầu xây dựng . 4

1.1.2. Các đặc điểm của đấu thầu xây dựng . 5

1.1.3. Sự cần thiết của đấu thầu xây dựng. 5

1.2. Bản chất pháp lý của đấu thầu xây dựng . 6

1.3. Pháp luật điều chỉnh đấu thầu xây dựng. 7

1.3.1. Các nguyên tắc đầu thầu. 7

1.3.2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của pháp luật đấu

thầu xây dựng . 8

1.3.3. Những vấn đề pháp lý cơ bản của đấu thầu xây dựng . 8

Chương 2: NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA PHÁP LUẬT

ĐẤU THẦU XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. 9

2.1. Về lựa chọn nhà thầu. 9

2.2. Về chủ thể có liên quan đến hoạt động đấu thầu xây dựng . 9

2.3. Về nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên lựa chọn nhà thầu,

nhà đầu tư . 11

2.4. Về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng cơ bản. 11

2.5. Về ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế. 11

2.6. Về ưu đãi đối với đấu thầu trong nước . 12

2.7. Về thời gian trong đấu thầu xây dựng . 12

2.8. Về bảo đảm đấu thầu . 122.9. Ngôn ngữ và đồng tiền sử dụng trong đấu thầu xây dựng. 12

2.10. Về các hình thức lựa chọn đấu thầu. 13

2.11. Qui trình đấu thầu xây dựng . 13

2.12. Về hợp đồng và ký kết hợp đồng trong đấu thầu xây dựng. 13

Chương 3: THỰC TIẾN THI HÀNH VÀ KIẾN NGHỊ

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU XÂY DỰNG Ở

VIỆT NAM HIỆN NAY. 19

3.1. Thực tiễn thi hành pháp luật đấu thầu xây dựng ở Việt Nam. 19

3.1.1. Những ưu và khuyết trong việc thi hành pháp luật đấu thầu

xây dựng . 19

3.1.2.Nguyên nhân của các khiếm khuyết chủ yếu của pháp luật về

đấu thầu xây dựng . 20

3.2. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về đấu thầu xây dựng . 20

3.2.1. Kiến nghị các định hướng. 21

3.2.2. Kiến nghị các giải pháp hoàn thiện pháp luật. 21

KẾT LUẬN . 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY