Tóm tắt Luận văn Pháp luật về xử lý nợ quá hạn trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ở Việt Nam

MỤC LỤC

Mục Nội dung Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ XỬ LÝ NỢ QUÁ

HẠN VÀ PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ NỢ QUÁ HẠN TRONG

HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI6

1.1. Những vấn đề lý luận về nợ quá hạn và hoạt động cho vay của ngân

hàng thương mại6

1.1.1 Khái niệm cho vay và hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 6

1.1.2 Bản chất nợ quá hạn trong hoạt động cho vay của ngân hàng thươngmại10

1.1.3 Phân loại nợ quá hạn trong hoạt động cho vay của ngân hàng thươngmại13

1.1.4 Phân biệt nợ quá hạn và nợ xấu 14

1.2. Những vấn đề lý luận về xử lý nợ quá hạn trong hoạt động cho vay

của ngân hàng thương mại18

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và các nguyên tắc xử lý nợ quá hạn 18

1.2.2. Các biện pháp xử lý nợ quá hạn trong hoạt động cho vay của ngân

hàng thương mại21

1.2.3. Cơ sở pháp lý của việc xử lý nợ quá hạn 24

1.3 Nguyên nhân nợ quá hạn 27

1.3.1 Nợ quá hạn do những nguyên nhân khách quan 27

1.3.2 Nợ quá hạn do nguyên nhân chủ quan 30

1.4. Sự ảnh hưởng của nợ quá hạn đối với hoạt động cho vay của ngân

hàng thương mại33

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ NỢ QUÁ 374

HẠN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM

2.1. Căn cứ xác định nợ quá hạn trong hoạt động cho vay của ngân hàng

thương mại ở Việt Nam37

2.2. Quản lý và hạn chế nợ quá hạn trong hoạt động cho vay của ngân

hàng thương mại ở Việt Nam41

2.3. Biện pháp xử lý nợ quá hạn trong hoạt động cho vay của ngân hàng

thương mại46

2.4. Trình tự, thủ tục xử lý nợ quá hạn trong hoạt động cho vay của ngân

hàng thương mại48

2.4.1. Xử lý nợ quá hạn trong một số trường hợp 48

2.4.2. Các bước khi xử lý tài sản bảo đảm 57

2.5. Vị trí, vai trò của công ty mua bán nợ trong việc mua nợ quá hạn của

Ngân hàng thương mại61

2.6. Vai trò của Ngân hàng nhà nước trong việc xử lý nợ quá hạn 69

2.7. Một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn áp dụng pháp luật về xử lý nợ quá

hạn trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại70

2.8. Kinh nghiệm của một số nước về xử lý nợ quá hạn trong hoạt động

cho vay của Ngân hàng thương mại và bài học kinh nghiệm đối vớiViệt Nam83

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU

QUẢ XỬ LÝ NỢ QUÁ HẠN TRONG HOẠT ĐỘNG CO VAY

CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI87

3.1. Tình hình nợ quá hạn trong hoạt động cho vay của Ngân hàng

thương mại ở Việt Nam87

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nợ quá hạn trong

hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại Việt Nam90

3.2.1. Thực hiện đúng quy trình tín dụng khi cho vay 90

3.2.2. Kiểm tra giám sát khách hàng vay vốn, theo dõi rủi ro có thể xảy ra

đối với các khoản cho vay90

3.2.3. Sửa đổi các quy định về phân loại nợ 91

3.2.4. Lãi suất nợ quá hạn 92

3.2.5. Về thời gian gia hạn nợ vay 92

3.2.6. Về thời hiệu khởi kiện 935

3.2.7. Sửa đổi các quy định về pháp luật cho vay 93

3.2.8. Xây dựng và hoàn thiện thị trường mua bán nợ 95

3.2.9. Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng thươngmại96

3.2.10.Quy định bổ sung các biện pháp xử lý nợ quá hạn 97

3.2.11.Quy định nghĩa vụ bắt buộc bảo hiểm tín dụng 98

KẾT LUẬN CHUNG 100

TÀI LIỆU THAM KHẢO 101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY