Tóm tắt Luận văn Pháp luật về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Mục lục 1

Danh mục chữ viết tắt 4

MỞ ĐẦU 5

Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ

THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ ƢU ĐÃI THUẾ

THU NHẬP DOANH NGHIỆP9

1.1. Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp 9

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm thuế thu nhập doanh nghiệp 9

1.1.2. Vai trò của thuế Thu nhập doanh nghiệp 11

1.1.2.1. Thuế TNDN là khoản thu quan trọng của Ngân sách

nhà nước11

11.2.2. Thuế TNDN là công cụ quan trọng của nhà nước

trong việc điều tiết vĩ mô nền kinh tế11

1.1.2.3. Thuế TNDN là một công cụ của Nhà nước thực hiện

chính sách công bằng xã hội12

1.2. Một số vấn đề cơ bản về Ưu đãi thuế TNDN 13

1.2.1. Khái niệm ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 13

1.2.2. Vai trò của ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 14

1.3. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật

của một số nước trên thế giới16

Chƣơng 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ƢU

ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở

VIỆT NAM HIỆN NAY22

2.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển pháp luật

về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam22

2.2. Nội dung cơ bản của pháp luật ưu đãi thuế TNDN tại

Việt Nam hiện nay26

2.2.1. Điều kiện hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 27

2.2.2. Các nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp29

2.2.3. Thu nhập hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 32

2.2.4. Các hình thức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 33

2.2.4.1 Ưu đãi về thuế suất 33

2.2.4.2. Ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế 36

2.2.4.3. Một số ưu đãi khác 40

2.2.5. Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế TNDN 43

2.3. Thực tiễn áp dụng pháp luật ưu đãi thuế TNDN ở Việt 444

Nam hiện nay

2.4. Những ưu điểm và hạn chế của pháp luật về ưu đãi

thuế TNDN ở Việt Nam55

2.4.1. Những ưu điểm của pháp luật về ưu đãi thuế TNDN

hiện nay56

2.4.2. Những hạn chế của pháp luật ưu đãi thuế TNDN

hiện nay66

Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP

NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ƢU ĐÃI

THUẾ TNDN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY76

3.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về ưu đãi thuế

TNDN ở Việt Nam76

3.1.1. Định hướng về pháp luật ưu đãi thuế TNDN đến

năm 202078

3.1.1.1 Pháp luật ưu đãi thuế TNDN phải góp phần chuyển

dịch cơ cấu kinh tế78

3.1.1.2. Pháp luật ưu đãi thuế TNDN phải khắc phục những

bất cập, hạn chế của pháp luật ưu đãi thuế TNDN

hiện nay79

3.1.1.3. Pháp luật ưu đãi thuế TNDN phải phù hợp với quá

trình cải cách hệ thống thuế, đáp ứng nhu cầu của hội

nhập Quốc tế trong lĩnh vực tài chính80

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về ưu

đãi thuế TNDN ở Việt Nam hiện nay81

3.2.1. Kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật về ưu

đãi thuế thu nhập doanh nghiệp82

3.2.1.1. Về thuế suất thuế TNDN 82

3.2.1.2. Về ngành, lĩnh vực và địa bàn hưởng ưu đãi thuếTNDN84

3.2.1.3. Về thủ tục hưởng ưu đãi thuế TNDN 87

3.2.1.4. Đảm bảo tính thống nhất về nội dung ưu đãi thuế

TNDN trong các văn bản pháp luật có liên quan88

3.2.2. Kiến nghị về một số vấn đề liên quan khác 89

3.2.2.1. Về phía cơ quan, cán bộ quản lý thuế 89

3.2.2.2. Về phía doanh nghiệp 91

3.2.2.3. Các giải pháp hỗ trợ khác 92

KẾT LUẬN 95

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97

PHỤ LỤC 100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY