Tóm tắt Luận văn Pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật - Từ thực tiễn tại thành phố Hà Nội

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

VÀ PHÁP LUẬT VỀ TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI

NGƯỜI KHUYẾT TẬT . 7

1.1. Khái niệm người khuyết tật và pháp luật trợ giúp xã hội

đối với người khuyết tật . 7

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm người khuyết tật. 7

1.1.2. Khái niệm pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật . 16

1.2. Quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay về trợ giúp xã

hội đối với người khuyết tật. 20

1.2.1. Các nguyên tắc pháp lý của trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật. 22

1.2.2. Đối tượng được trợ giúp xã hội . 25

1.2.3. Trình tự, thủ tục hưởng trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật. . 29

1.2.4. Quyền lợi về trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật . 35

1.2.5. Nguồn tài chính và cơ quan tổ chức thực hiện . 41

Chương 2: THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRỢ GIÚP

XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI THÀNH

PHỐ HÀ NỘI .46

2.1. Tình hình người khuyết tật và công tác người khuyết tật

trên địa bàn Thành phố Hà Nội . 46

2.2. Đối tượng được trợ giúp xã hội . 50

2.3. Trình tự, thủ tục hưởng trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật . 56

2.4. Quyền lợi về trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật . 57

2.5. Nguồn tài chính và cơ quan tổ chức thực hiện . 632

Chương 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU

QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT. 65

3.1. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về trợ giúp xã hội

đối với người khuyết tật . 65

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp

luật về trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật . 70

KẾT LUẬN . 75

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY