Tóm tắt Luận văn Pháp luật về tiền lương - Thực trạng áp dụng tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LưƠNG VÀ PHÁP

LUẬT VỀ TIỀN LưƠNG

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TIỀN LưƠNG

1.1.1 Khái niệm tiền lương

1.1.2. Bản chất của tiền lương

1.1.3. Chức năng của tiền lương

1.1.4. Vai trò của tiền lương

1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT VỀ TIỀN LưƠNG

1.2.1. Tổng quan chính sách, pháp luật về tiền lương

1.2.2. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của pháp luật tiền lương

1.2.3. Một số nội dung cơ bản của pháp luật về tiền lương

Tiểu kết Chương 1

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ TIỀN LưƠNG ÁP DỤNG

TRONG DOANH NGHIỆP VÀ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THưƠNG MẠI &

ĐẦU Tư TNG

2.1. THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TIỀN LưƠNG ÁP

DỤNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

2.1.1. Quy định về tiền lương và mức lương tối thiểu

2.1.2. Quy định về thang lương, bảng lương, định mức lao động

2.1.3. Chế độ phụ cấp

2.1.4. Chế độ thưởng

2.1.5. Một số quy định của pháp luật về trả lương khác

2.2. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ TIỀN LưƠNG TRONG

DOANH NGHIỆP VÀ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU Tư VÀ THưƠNG MẠITNG

2.2.1. Khái quát việc áp dụng pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp (minh

chứng cụ thể qua các doanh nghiệp của ngành Dệt May)

2.2.2. Thực trạng áp dụng pháp luật về tiền lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư và

Thương mại TNG

Tiểu kết Chương 2

Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TIỀN LưƠNG

ÁP DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU Tư &

THưƠNG MẠI TNG

3.1. MỘT SỐ YÊU CẦU VÀ ĐỊNH HưỚNG HOÀN THIỆN CHÍNH

SÁCH PHÁP LUẬT VỀ TIỀN LưƠNG ÁP DỤNG TRONG CÁC DOANHNGHIỆP

3.1.1. Những yêu cầu từ thực tiễn phát triển nền kinh tế

3.1.2. Một số định hướng hoàn thiện chính sách pháp luật về tiền lương trong

các doanh nghiệp

3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

3.2.1. Hoàn thiện chính sách pháp luật về tiền lương áp dụng cho các doanhnghiệp

3.2.2. Hoàn thiện việc áp dụng chính sách pháp luật về tiền lương tại Công ty Cổ

phần Đầu tư và Thương mại TNG

Tiểu kết Chương 3

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY