Tóm tắt Luận văn Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và thực tiễn trên địa bàn Hà Nội

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ THỰC TRẠNG

PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Ở VIỆT NAM6

1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp 6

1.1.1. Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp 6

1.1.2. Đặc điểm thuế thu nhập doanh nghiệp 7

1.1.3. Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp 8

1.2. Thực trạng pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay 12

1.2.1. Người nộp thuế 13

1.2.2. Phương pháp tính thuế 15

1.2.3. Căn cứ tính thuế 16

1.2.4. Xác định thu nhập tính thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp từ

hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán,

chuyển nhượng bất động sản34

1.2.5. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 44

1.3. Những ưu điểm và bất cập của pháp luật về thuế thu nhập

doanh nghiệp hiện nay50

1.3.1. Những ưu điểm của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp

hiện nay50

1.3.2. Những bất cập của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp

hiện hành52

Chương 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU

NHẬP DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI59

2.1. Những ảnh hưởng của điều kiện kinh tế xã hội, chính trị đến

tình hình áp dụng pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp59

2.1.1. Tình hình thế giới 59

2.1.2. Tình hình trong nước 61

2.2. Tình hình thực hiện pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp

trên địa bàn Hà Nội63

2.2.1. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện pháp

luật thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội63

2.2.2. Khái quát về Cục Thuế Hà Nội 69

2.2.3. Một số kết quả đạt được trong quá trình thực hiện pháp luật

thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội70

2.3. Những tồn tại trong quá trình áp dụng pháp luật về thuế thu

nhập doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội91

2.3.1. Đối với hệ thống pháp luật 91

2.3.2. Đối với người nộp thuế 92

2.3.3. Đối với cơ quan thuế 93

2.3.4. Đối với các cơ quan chức năng và tổ chức có liên quan 96

Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP

LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA

BÀN HÀ NỘI98

3.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp 98

3.2. Các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về thuế thu

nhập doanh nghiệp hiện hành105

3.3. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật

thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội111

3.3.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và cung cấp dịch vụ

hỗ trợ đối tượng nộp thuế111

3.3.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm

pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp112

3.3.3. Cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thuế 115

3.3.4. Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công

tác quản lý thuế116

3.3.5. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng hóa đơn 117

3.3.6. Nâng cao quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế 117

3.3.7. Các biện pháp khác 118

KẾT LUẬN 120

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 121

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY