Tóm tắt Luận văn Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất trong các tổ chức tín dụng - Thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THẾ CHẤP QUYỀN

SỬ DỤNG ĐẤT - MỘT BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC

HIỆN HỢP ĐỒNG8

1.1. Những khái niệm cơ bản 8

1.1.1. Thế chấp tài sản 8

1.1.2. Thế chấp quyền sử dụng đất ở Việt Nam 13

1.2. Vị trí, vai trò của thế chấp quyền sử dụng đất trong đời sống kinh

tế - xã hội nói chung và đối với các tổ chức tín dụng nói riêng17

1.2.1. Thế chấp quyền sử dụng đất là một trong những biện pháp

khai thác đất có hiệu quả17

1.2.2. Thế chấp quyền sử dụng đất tạo điều kiện cho người có quyền sử

dụng đất giải quyết nhu cầu về vốn trong quá trình sử dụng đất19

1.2.3. Thông qua thế chấp quyền sử dụng đất, các tổ chức tín dụng

vừa thực hiện phòng ngừa có hiệu quả rủi ro, vừa thực hiện

chức năng chuyển vốn cho nền kinh tế21

Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG CÁC TỔ CHỨC

TÍN DỤNG VIỆT NAM VÀ TỒN TẠI TRONG

THỰC TIỄN ÁP DỤNG26

2.1. Điều chỉnh pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất 26

2.1.1. Khái niệm và cơ cấu điều chỉnh pháp luật về thế chấp quyền

sử dụng đất26

2.1.2. Nội dung cơ bản của điều chỉnh pháp luật về thế chấp quyền

sử dụng đất27

2.2. Quy định của pháp luật về hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 32

2.2.1. Chủ thể của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 33

2.2.2. Đối tượng của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 37

2.2.3. Phạm vi thế chấp quyền sử dụng đất 40

2.2.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thế chấp quyền

sử dụng đất41

2.2.5. Xử lý quyền sử dụng đất được thế chấp 42

2.3. Những vấn đề tồn tại trong thực tiễn áp dụng pháp luật về thế 46

chấp quyền sử dụng đất trong các tổ chức tín dụng Việt Nam

2.3.1. Hạn chế về chủ thể xác lập Hợp đồng thế chấp quyền sử

dụng đất46

2.3.2. Những trở ngại phát sinh trên thực tế khi áp dụng các điều

kiện của pháp luật về đối tượng của hợp đồng thế chấp quyền

sử dụng đất56

2.3.3. Những bất cập về hình thức xác lập và hiệu lực của hợp đồng

thế chấp quyền sử dụng đất59

2.4. Những bất cập của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất trong

các tổ chức tín dụng trên thực tiễn73

2.4.1. Thỏa thuận về quyền sử dụng đất thế chấp 73

2.4.2. Thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của các bên 79

2.5. Những bất cập tồn tại trong quá trình xử lý quyền sử dụng đất

để thu hồi nợ82

Chương 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG CÁC TỔ CHỨC

TÍN DỤNG VIỆT NAM89

3.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện pháp luật 89

3.1.1. Hoàn thiện pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất phải phù

hợp với chế độ đặc thù về đất đai ở Việt Nam89

3.1.2. Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

phải đặt trong mối quan hệ với sự phát triển của thị trường

tín dụng91

3.1.3. Hoàn thiện pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất phải đặt

trong tổng thể của việc hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm92

3.1.4. Hoàn thiện pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất phải đáp

ứng được yêu cầu của xu thế hội nhập93

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất

trong các tổ chức tín dụng Việt Nam95

3.2.1. Hoàn thiện pháp luật về chủ thể tham gia Hợp đồng thế chấp

quyền sử dụng đất95

3.2.2. Hoàn thiện các quy định về đối tượng thế chấp 101

3.2.3. Hoàn thiện các quy định của pháp luật về hợp đồng và công

chứng, chứng thực, đăng ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất105

3.2.4. Hoàn thiện các quy định về xử lý quyền sử dụng đất thế chấp 109

3.2.5. Hoàn thiện các quy định của pháp luật về thể chế hỗ trợ trung

gian đối với quan hệ thế chấp quyền sử dụng đất113

KẾT LUẬN 1165 6

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 118

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY