Tóm tắt Luận văn Pháp luật về tái cơ cấu quản trị nội bộ của ngân hàng thƣơng mại ở Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 6

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÁI CƠ CẤU QUẢN

TRỊ NỘI BỘ NGÂN HÀNG THưƠNG MẠI 11

1.1. Khái niệm quản trị nội bộ NHTM và tái cơ cấu quản trị nội bộ

của Ngân hàng thương mại 11

1.1.1. Định nghĩa, đặc điểm ngân hàng thương mại .11

1.1.2. Khái niệm quản trị nội bộ của ngân hàng thương mại .15

1.1.3. Khái niệm tái cơ cấu quản trị nội bộ của ngân hàng thương mại 19

1.2. Mục đích và vai trò tái cơ cấu quản trị nội bộ ngân hàng thươngmại 21

1.2.1. Mục đích của tái cơ cấu quản trị nội bộ ngân hàng thương mại 21

1.2.2. Vai trò và lợi ích của việc tái cơ cấu quản trị nội bộ ngân hàng thươngmại .25

1.3. Nội dung của việc tái cơ cấu quản trị nội bộ ngân hàng thươngmại . 27

1.3.1. Tái cơ cấu bộ máy quản lý của ngân hàng thương mại . 271.3.2. Tái cơ cấu bộ máy điều hành của ngân hàng thương mại 36

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ TÁI CƠ CẤU QUẢN TRỊ

NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG THưƠNG MẠI Ở VIỆT NAM .44

2.1. Về tái cơ cấu bộ máy quản lý NHTM .44

2.1.1. Đại hội đồng cổ đông 44

2.1.2. Hội đồng quản trị .51

2.1.3. Hội đồng thành viên . 61

2.1.4. Ban kiểm soát . 62

2.2. Về tái cơ cấu bộ máy điều hành NHTM 64

2.2.1. Tổng Giám đốc .64

2.2.2. Kiểm toán và kiểm soát nội bộ .70

2.3. ưu điểm và hạn chế trong thực tiễn áp dụng pháp luật về vấn đề

tái cơ cấu quản trị nội bộ Ngân hàng thương mại .75

2.3.1. Pháp luật quản trị nội bộ Ngân hàng thương mại ở Việt Nam cònthiếu 79

2.3.2. Những quy định về quản trị nội bộ Ngân hàng thương mại nằm rải rác

ở các văn bản khác nhau .82

2.3.3. Các văn bản pháp luật trong hệ thống văn bản quy định về quản trị nội

bộ Ngân hàng thương mại không thống nhất .82

2.3.4. Pháp luật về quản trị nội bộ Ngân hàng thương mại ở Việt Nam chưa

thống nhất với chuẩn mực quản trị quốc tế 83

Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TÁI CƠ CẤU

QUẢN TRỊ NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG THưƠNG MẠI ỞVIỆT NAM 85

3.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về tái cơ cấu quản trị nội bộ

Ngân hàng thương mại ở Việt Nam 86

3.1.1. Phù hợp đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về tái cơ cấu hệ

thống Ngân hàng ở Việt Nam .86

3.1.2. Bảo đảm tính thống nhất và phù hợp giữa pháp luật về tái cơ cấu quản

trị nội bộ NNTM và Pháp luật Ngân hàng nói chung .89

3.1.3. Đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Ngân hàng và

khắc phục các hạn chế của pháp luật về tái cơ cấu NHTM ở Việt Namhiện nay .90

3.2. Các giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về tái cơ cấu

quản trị nội bộ các NHTM .93

3.2.1. Các giải pháp về tái cơ cấu bộ máy quản lý của NHTM ở ViệtNam 93

3.2.2. Các giải pháp về tái cơ cấu bộ máy điều hành của NHTM ở ViệtNam . 101

3.2.3 Các giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về tái cơ cấu các

NHTM từ NHNN và các NHTM 108

KẾTLUẬN 114

TÀI LIỆU THAM KHẢ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY