Tóm tắt Luận văn Pháp luật về sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam

MỤC LỤC

Mục Nội dung Trang

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục Bảng biểu

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG ĐẤT

NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

1. Tổng quan về đất nông nghiệp 5

1.1. Đất – Tài nguyên đất ở Việt Nam 5

1.1.1. Phân loại tài nguyên đất, nhóm đất nông nghiệp 8

1.1.2. Vai trò, ý nghĩa của đất đai - đất nông nghiệp 11

1.2. Khái quát quá trình phát triển của pháp luật đất

đai về sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam 15

1.2.1. Thời kỳ từ năm 1945 đến 1954. 15

1.2.2. Thời kỳ từ năm 1954 đến năm 1975 19

1.2.3. Thời kỳ từ năm 1975 đến năm 1992. 20

1.2.4. Thời kỳ từ năm 1993 đến năm 2003 23

1.3. Quan hệ pháp luật về sử dụng đất nông nghiệp

tại Việt Nam hiện nay. 25

1.3.1. Chủ thể trong quan hệ pháp luật về sử dụng đấtnông nghiệp.25

1.3.2. Khách thể và nội dung của quan hệ pháp luật sử

dụng đất nông nghiệp. 30

1.4. Những nguyên tắc trong sử dụng đất nông

nghiệp hiện nay.32

1.4.1. Bảo vệ nghiêm ngặt đất nông nghiệp và đảm bảo

an ninh lương thực quốc gia 32

1.4.2. Sử dụng đất nông nghiệp linh hoạt, tiết kiệm,

hiệu quả và bền vững. 34

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ SỬ DỤNG ĐẤT

NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

2.1. Pháp luật về sử dụng đất nông nghiệp 38

2.1.1. Các quy định pháp luật về giao đất nông nghiệp. 38

2.1.2. Các quy định pháp luật về thu hồi đất nôngnghiệp.47

2.1.3. Các quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi

nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 51

2.1.4. Các quy định pháp luật về giá đất. 60

2.1.5. Các quy định pháp luật về chuyển mục đích sử

dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nôngnghiệp.62

2.1.6. Quyền sử dụng đất nông nghiệp trong thị trường

bất động sản.66

2.2. Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Namhiện nay70

2.2.1. Đất nông nghiệp càng thu hẹp. 70

2.2.2. Quy hoạch ruộng đất manh mún. 73

2.2.3. Ô nhiễm đất nông nghiệp ngày càng thêm trầmtrọng.75

CHƯƠNG 3

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ

SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

3.1. Cơ sở, phương hướng hoàn thiện pháp luật đấtnông nghiệp.80

3.1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin đối với

đất đai và nông nghiệp. 80

3.1.2. Chủ trương, đường lối của Đảng cộng sản Việt

Nam đối với đất đai và nông nghiệp. 85

3.1.3. Nông nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hoá. 933.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả về sử dụng đất

nông nghiệp96

3.2.1. Hoàn thiện pháp luật trong sử dụng đất nôngnghiệp.96

3.2.1.1. Sửa đổi các quy định về hạn mức, khắc phục

tình trạng ruộng đất manh mún, tiếp tục giao

đất lâu dài cho người sử dụng đất.96

3.2.1.2. Sửa đổi các quy định về thu hồi đất, giá đất và

bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất

nông nghiệp.100

3.2.1.3. Ban hành luật quản lý nông nghiệp bảo vệ

nghiêm ngặt đất trồng lúa. 103

3.3. Các giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả sử

dụng, khai thác đất nông nghiệp 104

3.3.1. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra giám sát

pháp luật sử dụng đất nông nghiệp 104

3.3.2. Tiếp tục thực hiện chủ trương dồn điền đổithửa.105

3.3.3. Thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp

cho người nông dân. 106

3.3.4. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải tạo

giống, cơ giới hoá, sản xuất theo hướng hàng

hoá, năng xuất cây trồng, tạo việc làm cho

người nông dân khi thu hồi đất.107

KẾT LUẬN 110

TÀI LIỆU THAM KHẢO 112

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY