Tóm tắt Luận văn Pháp luật về sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN PHÁP LUẬT VỀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM 5

1.1. Khái niệm, lịch sử hình thành, nguyên tắc pháp lý và quan điểm chỉ đạo trong việc xây dựng Sở Giao

dịch chứng khoán tại Việt Nam5

1.1.1. Khái niệm, lịch sử hình thành Sở Giao dịch chứng khoán tại Việt Nam 5

1.1.2. Nguyên tắc pháp lý và quan điểm chỉ đạo trong việc xây dựng Sở Giao dịch chứng khoán tại Việt

Nam7

1.1.2.1. Nhà nước giữ vai trò quyết định trong việc xây dựng mô hình pháp lý của Sở Giao dịch chứng khoán 7

1.1.2.2. Hệ thống pháp luật phải đảm bảo khả năng vận hành, hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán mộtcách tốt nhất8

1.1.2.3. Pháp luật phải bảo đảm việc xây dựng và phát triển Sở Giao dịch chứng khoán từ quy mô nhỏ đến quymô lớn, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện hơn, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và khảnăng phát triển trong tương lai10

1.1.2.4. Pháp luật phải bảo đảm xây dựng được mô hình Sở Giao dịch chứng khoán vận hành an toàn hiệu quả,công bằng, công khai, minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư11

1.2. Vị trí pháp lý và chức năng của Sở Giao dịch chứng khoán trong thị trường chứng khoán 12

1.2.1. Vị trí pháp lý của Sở Giao dịch chứng khoán trong thị trường chứng khoán 12

1.2.2. Chức năng của Sở Giao dịch chứng khoán 13

1.3. Nội dung cơ bản của pháp luật quy định hình thức tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán tạiViệt Nam14

1.4. Pháp luật về mô hình cơ cấu tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán một số nước trên thế

giới và những kinh nghiệm thực tiễn rút ra cho Việt Nam17

1.4.1. Pháp luật về mô hình cơ cấu tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán một số nước trên thếgiới17

1.4.1.1. Pháp luật về mô hình cơ cấu tổ chức của Sở Giao dịch chứng khoán 17

1.4.1.2. Pháp luật về hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán một số nước trên thế giới 25

1.4.2. Những kinh nghiệm thực tiễn rút ra cho Việt Nam 30

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH

CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM35

2.1. Hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hình thức tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán

tại Việt Nam35

2.2. Những điểm khác biệt cơ bản giữa Sở Giao dịch chứng khoán và doanh nghiệp hoạt động dưới hình thứcpháp lý công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên theo pháp luật Việt Nam39

2.3. Đánh giá thực trạng pháp luật về Sở Giao dịch chứng khoán tại Việt Nam hiện nay 42

2.3.1. Về hình thức pháp lý, cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành của Sở Giao dịch chứng khoán 42

2.3.1.1. Hình thức pháp lý 42

2.3.1.2. Bộ máy quản lý và điều hành của Sở Giao dịch chứng khoán 50

2.3.1.3. Quyền và nghĩa vụ của Sở Giao dịch chứng khoán 53

2.3.2. Thực trạng pháp luật về hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán tại Việt Nam 55

2.3.2.1. Việc thực hiện các nguyên tắc hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán 55

2.3.2.2. Quy định về thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán 58

2.3.2.3. Quy định về niêm yết chứng khoán tạiSở Giao dịch chứng khoán 61

2.3.2.4. Quy định về tổ chức giao dịch và giám sát giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán 67

2.3.2.5. Quy định về công bố thông tin trên Sở Giao dịch chứng khoán 71

2.3.2.6. Quy định về quản lý rủi ro, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp và các vấn đề khác 74

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VỀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG

KHOÁN TẠI VIỆT NAM78

3.1. Sự cần thiết, cơ sở xây dựng, hoàn thiện pháp luật về mô hình pháp lý cơ cấu sở hữu, tổ chức và hoạt

động của Sở Giao dịch chứng khoán tại Việt Nam78

3.1.1. Cơ sở lý luận 78

3.1.2. Cơ sở thực tiễn 80

3.1.2.1. Thực tiễn từ xu hướng chuyển đổi, cải tổ các Sở Giao dịch chứng khoán trên thế giới 80

3.1.2.2. Từ thực trạng, những bất cập về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam 82

3.2. Một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về mô hình cơ cấu sở hữu, tổ chức và hoạt động củaSở Giao dịch chứng khoán tại Việt Nam84

3.2.1. Giải pháp và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về mô hình cơ cấu sở hữu, tổ chức của Sở Giao dịch chứngkhoán tại Việt Nam84

3.2.1.1. Đa dạng hóa về hình thức sở hữu đối với Sở Giao dịch chứng khoán 85

3.1.1.2. Pháp luật cần phân định chức năng quản lý Sở Giao dịch chứng khoán của Chính phủ, Bộ Tài chính,

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và xây dựng mối quan hệ pháp lý về sự phối hợp trong hoạt động giữa

các Sở Giao dịch chứng khoán với nhau, giữa Sở Giao dịch chứng khoán với Trung tâm lưu ký chứng

khoán87

3.3.1.3. Bổ sung thêm các quy định liên quan đến cơ cấu tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán 90

3.2.2. Giải pháp và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán tại Việt Nam 90

3.2.2.1. Hoàn thiện pháp luật về tổ chức lại thị trường giao dịch tại hai Sở Giao dịch chứng khoán 90

3.2.2.2. Hoàn thiện pháp luật về giao dịch và giám sát giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán 92

3.2.2.3. Hoàn thiện quy định pháp luật về niêm yết chứng khoán tai Sở Giao dịch chứng khoán 93

3.2.2.4. Hoàn thiện quy định về công bố thông tin trên Sở Giao dịch chứng khoán 94

3.2.2.5. Hoàn thiện pháp luật quy định về quản lý rủi ro, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp và các vấn đề

khác94

KẾT LUẬN 997

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY