Tóm tắt Luận văn Pháp luật về sàn giao dịch bất động sản ở Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

LỜI CAM ĐOAN. 1

MỤC LỤC. 2

MỞ ĐẦU. 4

1. Đặt vấn đề. 4

1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 4

1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 5

1.2.1 Mục tiêu tổng quát. 5

1.2.2 Mục tiêu cụ thể . 6

1.3 Tính mới và những đóng góp của đề tài . 6

1.4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu . 6

CHƢƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SÀN GIAO DỊCH

BẤT ĐỘNG SẢN VÀ PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH SÀN GIAO

DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN. 9

1.1 Khái quát về sàn giao dịch bất động sản . 9

1.1.1 Sàn giao dịch bất động sản là gì? . 9

1.1.2 Mục đích của việc thành lập sàn giao dịch bất động sản. 17

1.1.3 Chức năng, vai trò của sàn giao dịch bất động sản. 19

1.2 Khái quát chung về pháp luật điều chỉnh sàn giao dịch bất

động sản. 28

1.2.1 Khái niệm pháp luật điều chỉnh sàn giao dịch bất động sản. 28

1.2.2 Cơ cấu pháp luật điều chỉnh sàn giao dịch bất động sản . 302

CHƢƠNG 2. NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA PHÁP LUẬT

HIỆN HÀNH VỀ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HIỆN

HÀNH VỀ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN . 33

2.1 Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản. 33

2.2 Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản . 40

2.3 Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. 48

2.3.1 Giao dịch mua bán, chuyển nhƣợng, thuê, thuê mua bất động sản. 49

2.3.2 Môi giới bất động sản. 51

2.3.3 Định giá bất động sản. 55

2.3.4 Tƣ vấn bất động sản. 57

2.3.5 Đấu giá bất động sản . 59

2.3.6 Quảng cáo bất động sản. 60

2.3.7 Quản lý bất động sản . 62

2.4 Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hoạt động trên

sàn giao dịch bất động sản. 63

2.4.1 Quyền và nghĩa vụ của ngƣời quản lý sàn giao dịch bất động sản. 63

2.4.2 Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch

trên sàn giao dịch bất động sản. 65

2.5 Xử phạt vi phạm đối với các sàn giao dịch bất động sản . 66

CHƢƠNG 3. NHỮNG TỒN TẠI, VƢỚNG MẮC PHÁT SINH

TRONG THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT

ĐỘNG SẢN VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT GÓP PHẦN NÂNG CAO

CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT

ĐỘNG SẢN. 703

3.1 Một số tồn tại, vƣớng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật vào hoạt

động thực tế của sàn giao dịch bất động sản trong thời gian qua. 70

3.1.1 Những hạn chế, bất cập trong áp dụng pháp luật về sàn giao

dịch bất động sản. 70

3.1.2 Nguyên nhân của những tồn tại và bất cập trên. 80

3.2 Một số đề xuất và kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng,

hiệu quả hoạt động của sàn giao dịch bất động sản Việt Nam trong

thời gian tới. 82

KẾT LUẬN . 90

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY