Tóm tắt Luận văn Pháp luật về quyền của người sử dụng đất ở Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN CỦA

NGưỜI SỬ DỤNG ĐẤT6

1.1. Một số vấn đề về chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai ở

Việt Nam7

1.1.1. Khái niệm về sở hữu và chế độ sở hữu đất đai 7

1.1.2. Vấn đề sở hữu đất đai trong lịch sử Việt Nam 9

1.1.3. Đặc điểm của chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai ở Việt

Nam hiện nay15

1.2. Vấn đề người sử dụng đất và quyền của người sử dụng đất

trong chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai ở Việt Nam17

1.2.1. Vấn đề người sử dụng đất trong chế độ sở hữu toàn dân đối

với đất đai ở Việt Nam17

1.2.2. Khái niệm và đặc điểm quyền của người sử dụng đất trong

chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai ở Việt Nam23

1.3. Một số mô hình sở hữu đất đai trên thế giới và kinh nghiệm

trong việc ghi nhận quyền cho người sử dụng đất26

1.4. Sự cần thiết và ý nghĩa của việc mở rộng quyền cho người

sử dụng đất ở Việt Nam30

1.4.1. Phát triển nông nghiệp và nông thôn 30

1.4.2. Phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ 31

1.4.3. Phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất

động sản32

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CỦA

NGưỜI SỬ DỤNG ĐẤT Ở VIỆT NAM34

2.1. Thực trạng pháp luật về xác lập quyền cho người sử dụng đất 34

2.1.1. Giao đất 34

2.1.2. Cho thuê đất 38

2.1.3. Nhận chuyển quyền sử dụng đất 41

2.1.4. Công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất 42

2.1.5. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất45

2.2. Thực trạng pháp luật về quyền của người sử dụng đất 48

2.2.1. Thực trạng pháp luật về quyền chung của người sử dụng đất 48

2.2.2. Thực trạng pháp luật về quyền của tổ chức trong nước sử

dụng đất48

2.2.3 Thực trạng pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân

trong nước sử dụng đất56

2.2.4. Pháp luật về quyền của cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử

dụng đất69

2.2.5. Pháp luật về quyền của tổ chức nước ngoài có chức năng

ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người

Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất ở Việt Nam71

2.3. Bất cập của pháp luật hiện hành về quyền của người sử

dụng đất85

2.3.1. Bất cập trong quy định của pháp luật về quyền của người

sử dụng đất90

2.3.2. Bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật về quyền của

người sử dụng đất96

Chương 3: KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN VÀ BẢO ĐẢM

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ

QUYỀN CỦA NGưỜI SỬ DỤNG ĐẤT ỞVIỆT NAM100

3.1. Quan điểm hoàn thiện quy định của pháp luật về quyền sử

dụng đất100

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền của người sử dụng đất 103

3.3. Giải pháp đảm bảo thực hiện pháp luật về quyền của người

sử dụng đất105

KẾT LUẬN 109

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY