Tóm tắt Luận văn Pháp luật về quản trị, điều hành ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục chữ viết tắt

LỜI MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNHNHTMCP . 7

1.1. Khái niệm, đặc điểm về quản trị, điều hành NHTMCP. 7

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm NHTMCP. 7

1.1.2. Khái niệm, đặc điểm của quản trị, điều hành NHTMCP . 10

1.2. Các mô hình quản trị, điều hành NHTMCP. 16

1.3. Các cơ quan quản trị, điều hành trong NHTMCP. 18

1.4. Các nguyên tắc quản trị, điều hành NHTMCP . 19

1.4.1. Các nguyên tắc của OECD. 19

1.4.2. Các nguyên tắc Basel về quản trị công ty . 24

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH

NHTMCP Ở VIỆT NAM. 29

2.1. Sơ lược pháp luật về quản trị, điều hành NHTMCP ở Việt Nam. 29

2.2. Cơ quan quản trị, điều hành NHTMCP theo quy định pháp luật Việt Namhiện hành . 35

2.2.1. ĐHĐCĐ. 35

2.2.2. Hội đồng quản trị. 43

2.2.3. Ban kiểm soát . 50

2.2.4. Tổng giám đốc (Giám đốc) . 57

2.2.5. Mối quan hệ giữa các cơ quan trong tổ chức bộ máy quản trị, điều hànhNHTMCP . 60

2.3. Những vấn đề đặt ra từ thực trạng pháp luật về quản trị, điều hành

NHTMCP ở Việt Nam . 60

2.3.1. Vấn đề tách bạch giữa sở hữu và điều hành. 60

2.3.2. Vấn đề bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số. 62

2.3.3. Thẩm quyền của các cơ quan quản trị, điều hành NHTMCP . 652

2.3.4. Về thành viên HĐQT độc lập. 72

Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

VỀ QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH NHTMCP Ở VIỆT NAM . 75

3.1. Những định hướng cho việc hoàn thiện pháp luật về quản trị, điều hành

NHTMCP ở Việt Nam . 75

3.1.1. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng, phát triển

thị trường tài chính, tiền tệ . 75

3.1.2. Nâng cao năng lực quản trị, điều hành, tăng tính tự chủ cho các

NHTMCP đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế . 78

3.1.3. Khắc phục những bất cập của pháp luật về quản trị, điều hành

NHTMCP ở Việt Nam . 81

3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về quản trị, điều hành NHTMCP ở

Việt Nam . 84

3.2.1. Bổ sung những quy định về điều kiện, tiêu chuẩn cho các chức danh

quản trị, điều hành. 84

3.2.2. Điều chỉnh những quy định về tăng cường quyền lực cho cổ đôngnhỏ. 86

3.2.3. Bổ sung những quy định pháp luật về chế độ công khai hóa, mức độ

minh bạch thông tin trong quản trị, điều hành NHTMCP . 86

3.2.4. Bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật nhằm ngăn ngừa sự lạm dụng

của những cổ đông lớn, của HĐQT và người quản lý trong quản trị, điều hành

NHTMCP . 88

KẾT LUẬN . 90

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY